Appendix:Bring/44. Söndring

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
substantiv

upplösning, splittring, styckning, spräckning, bristning, knäckning, spillring, lösgöring, löskoppling, lösrivning, lösryckning, lösslitning, upprivning, uppslitning, sprättning, sprättkniv, eggjärn, frånrivning, frånslitning, avskärning, bortskärning, amputation, avsågning, avmejning, utryckning;

söndersplittring, söndrighet;

delning, delningslinje, delningspunkt, delningsstreck, delningssätt, delbarhet, klyvning, klyvbarhet, avdelning, fördelning, indelning, division, detachemang, avsnitt, sektion, skifte, underavdelning, interpunktion, skiljetecken, tankstreck, cesur, skiljemur, skiljelinje, skiljevägg, gränslinje, avbalkning, stängsel, begränsning;

avskildhet, avsöndring, separering, separation, separator, disjunktion, distans, avstånd, avbrott, paus, mellanrum, mellanslag, svalg, brist på samband, brist på sammanhang, oledare, uteslutning, utstötning, utbrytning, elision, isolering, enstöring, ungkarl, löshäst, gräsänka, gräsänkling, enslighet, oas, terrass, stalp, avsats, utsprång;

skilsmässa, söndringslust, brytning, discessus, oenighet, divergens, split, tvedräkt, oförenlighet, schism, äktenskapsskillnad, skillnad till säng och säte, avsked, avfockning, landsflykt, landsflykting, varg i veum, avfall, avfälling, separatism, separatist, överlöpare, befrielse, frihet, frånvaro;

desorganisation, löslighet, lösaktighet, labilitet, förödelse, skingring, förskingring, förvittring, försträckning, vrickning, ledbrott, utsvävning, brott, sprängning, spridning, kringspridning, bräcka, bräckjärn, bräckstång, bräckning, kofot, spak, handspak, nötknäppare, spricka, fraktur, ruptur, fissur, rämna, skreva, klyft, klyfta, sluka, läcka, reva, bräsch, lucka, springa, skära, ritsa, snitt, snittyta, hugg, avskäring, fläkning, spjälkning, klippning, klippmaskin, sax;

skrädning, utgallring, skalning, snoppning, snopp, cigarrsnopp, cigarrsnoppare, bilning, späntning, avskrotning, skrot, slagg, avfall, avskräde, skräde, skrädbila;

fragment, trasa, slamsa, skärva, spillra, splittra, stycke, brottstycke, flisa, flisighet, splint, sticka, tuss, tapp, sudd, rest, kvarleva, spink, utklipp, urklipp, småplock, plock, plockgods, plockmat, plockning, plockverk, strögods;

dissekering, anatomi, analys, abstrahering, abstraktion, digression;

inskränkthet, främling, främlingskap, särskildhet, konstig kropp, typ, original, stolle, perukstock, spektakel, åtlöje, trasvarg;

tömning, urpackning, urplockning, lossning, lossplats.

verb

söndra, söndra sig, sönderbryta, sönderriva, sönderslita, söndertrasa, såga, försåga;

avskilja, avbarka, avbita, avbryta, avbränna, avdanka, avfalla, avfila, avfocka, avgå, avhugga, avhyvla, avklippa, avkläda, avknipa, avkoppla, avkorta, avkvista, avlämna, avmeja, avnypa, avplocka, avpruta, avputsa, avrösa, avskala, avskava, avskrota, avskära, avstycka, avstympa, avsveda, avsätta, avsöndra, skudda, avskudda, kubba av, kubba sönder;

borttaga, bortdriva, bortfalla, bortflytta, bortföra, bortgiva, bortjaga, bortkalla, bortkasta, bortklippa, bortköra, bortlämna, bortlägga, bortmota, bortnöta, bortplocka, bortrensa, bortriva, bortröva, bortröja, bortskaffa, bortskicka, bortskrapa, bortskära, bortskölja, bortslunga, bortsnappa, bortsopa, bortspola, bortvisa;

frånskilja, frånbryta, fråndraga, frånkoppla, frånriva, frånrycka, frånslita, frånsprätta, frånspänna, utgallra;

lösgöra, lösbända, löskoppla, lösrycka, lösslita, lössläppa, lossa, lösa, släppa, låta gå, kapa, kasta loss, befria, frigöra, förlösa, lämna, övergiva, ge sig av, ge sig iväg, rymma, utträda, taga avstånd från, lysa genom sin frånvaro;

uppbryta, upphäva, uppknyta, upplåsa, upplösa, upprispa, upprista, uppriva, uppslita, sprätta, maska upp;

skilja, särskilja, skiljas, skiljas åt, göra sig av med, göra sig kvitt, utrycka, utslita, söndra, utsöndra, utklippa, detachera, separera, amputera, disjungera, avlägga, kupera, klyva, fläka, indela, sortera, dividera, halvera, skifta, interpunktera;

skräda, flå, skala, plocka, snoppa, spänta, kåta, skrota, bila, karva, flagna, flaga sig, pulverisera, flisa sig, skärva sig, splinta, spillra, snida, spjälka, knäppa, knäppa nötter, bena, bena fisk;

bräcka, spränga, spräcka, knäcka, rämna, gå av, spricka, splittra, ramponera, stympa, sarga, stycka, nedriva, slopa, göra kål på, nedgöra, bryta, genombryta, försträcka, vricka;

skingra, skinna, tömma, urpacka, urplocka, dissekera, obducera, anatomisera, analysera, utreda, abstrahera;

utesluta, utestänga, utstöta, isolera, entlediga, distansera, flytta, förflytta, rubba.

adjektiv, adverb

söndrad, avsöndrad, avskild, frånskild, splittrad, söndergången, osammanhängande, diskontinuerlig, oförenlig, oenig, oense, osams, disparat, separat, separabel, skiljbar, lös, loss, söndrig, avbruten, disjunkt, disjunktiv;

delad, delbar, mångdelt, finskuren, kluven, klyvbar, var sin, var för sig, vardera, spridd, gles, sporadisk, fragmentarisk, rapsodisk, aforistisk, en och en, stalpig;

särskild, isolerad, ensam, allena, övergiven, apart, abstrakt, egen, enstaka, ovanlig, sällsam, olik, olikartad, distingerad, originell, underlig, besynnerlig, konstig, stollig, osällskaplig;

obunden, ogift, fri, lucker, labil, flisig, trasig, utsliten;

åtskils, sönder, i sär, i tu, i kras, i bitar, i stycken, i spillror, ur lag, ur led, tvärt av, bittals, stycketals, bitvis, styckevis, glasvis, per styck, efter huvudtalet, per kapita, antingen eller, vare sig eller;

utan, utom, frånsett, oavsett, i saknad av, till skillnad från, långt ifrån, på avstånd, avsides, bort, borta, hädan, sin kos, sin väg, dän, vind för våg, på måfå.