Appendix:Bring/474. Visshet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

visshet[redigera]

substantiv

visshetsgrad, säkerhet, tvärsäkerhet, ovedersäglighet, ovederlägglighet, oemotsäglighet, obestridlighet, självklarhet, självskrivenhet, ovillkorlighet, axiom, nödvändighet, oundgänglighet, påtaglighet, handgriplighet, syn för sagen, klarhet, sakförhållande, sakläge, faktum, fakta, sanning, dagsens sanning, sanningsenlighet, sanningsvittne, sannfärdighet, osviklighet, pålitlighet, ofelbarhet, bestämdhet, trovärdighet, autenticitet, äkthet, validitet, giltighet, rättsgiltighet, lag, stadga, statut, förordning;

övertygelse, överbevisning, försanthållande, förvissning, förtröstan, tillförsikt, lit till, auktoritetstro, tro, trosbekännelse, konfession, rättrogenhet, ortodoxi, dogm, dogmatism, dogmatik, dogmatiker, katekes, bibel, evangelium, den heliga skrift, guds ord, amen i kyrkan, auktoritet, auktorisation, högsta instans, påve, orakel, positivism, positivist, determinism, determinist;

attest, certifikat, ratifikation, legitimation, legitimering, garant, garanti, ultimatum.

verb

förvissa, försäkra, konstatera, ådagalägga, fastslå, fastställa, bevisa, överbevisa, icke lida tvivel, utreda, klargöra, åskådliggöra, övertyga, avgöra, decidera, stadga, förordna, lagstifta, bestämma, gälla, legitimera, auktorisera, garantera, gå i god för, ansvara för, attestera, bevittna, intyga, vidimera, tro, förtrösta.

adjektiv, adverb

viss, säker, tvärsäker, klar, solklar, självklar, dagsklar, klar som dagen, självfallen, självskriven, evident, axiomatisk, apriorisk, otvivelaktig, handgriplig, påtaglig, ovillkorlig, oundgänglig, oundviklig, nödvändig, otvetydig, omisskännelig, ögonskenlig, tydlig, likvid, obestridlig, obestridd, oemotsagd, oomtvistlig, ostridig, oneklig, ovägerlig, ovedersäglig, oemotsäglig, indisputabel, bevislig, apodiktisk, odisputabel, oförneklig, ovederlägglig, tillförlitlig, osviklig, trovärdig, orygglig, oföränderlig, oomkullkastlig, oomkullrunklig, oomkullstötlig;

sann, sannfärdig, sanningsenlig, veritabel, pålitlig, ofelbar, välgrundad, autentisk, officiell, giltig, rättsgiltig, orubblig, avgjord, deciderad, definitiv, absolut, bestämd, formlig, uttrycklig, kategorisk, affirmativ, positiv, faktisk, saklig, verklig, rättrogen, ortodox, ingen annan;

sannerligen, visserligen, förvisso, förvisst, försann, minsann, tvivelsutan, säkerligen, utan tvivel, utom tvivel, utan fråga, utan all fråga, i sanning, oemotsägligen, naturligtvis, nödvändigtvis, onekligen, ovedersägligen, ovägerligen, oförnekligen, ögonskenligen, tydligen, tydligtvis, handgripligen, påtagligen, obestridligen, bevisligen, sannfärdeligen, uttryckligen, formligen, a priori, i varje fall, i själva verket, till yttermera visso, å daga, utan omsvep, rakt på saken, på bar gärning, just så, ingen annorstädes.