Appendix:Bring/527. Meddelande

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

meddelande[redigera]

substantiv

meddelelse, meddelsamhet, underrättelse, upplysning, besked, redogörelse, påvisning, rapport, inrapportering, notificering, notifikation, publikation, kungörelse, offentliggörande, tillkännagivande, rundskrivelse, cirkulering, cirkulär, cirkulärbrev, förkunnelse, bådning, sändebrev, kommuniké, not, kollektiv not, bud, budbärare, budskap, budskickning, ilbud, express, expressbrev, expressbud, skrivelse, notväxling, skriftväxling, korrespondens, korrespondenskort, korrespondent;

brev, brevbärare, brevbäring, brevbärarexpedition, brevduva, brevkort, brevlapp, brevpost, brevskrivare, brevskrivning, brevstil, brevställare, brevväxling, kortbrev, post, extrapost, korsband, returnering, telegraf, telegram, radio, radiotelegram, telefon, rikstelefon, påringning, rundradio;

berättare, berättarförmåga, berättartalang, berättelse, uppgift, utsaga, omnämnande, förmälan, yttrande, utlåtande, utlåtelse, sagesman, vittnesbörd, uppnämning, upprabbling, uppramsning, uppräkning, förljudande, hörsaga, hörsägen, rykte, glunk, skvaller, småskvaller, indiskretion, prat, pratsamhet, pratsjuka, språksamhet, talträngdhet;

tidning, referat, referent, notis, notisjägare, reporter, reporterbragd, nyhet, nyhetsjägare, nyhetskrämare, nyhetsmakare, annons, annonsering, spridning;

kommunikation, delgivning, delfående, intimation, påminnelse, erinran, avis, avisbrev, krav, kravbrev, nota, räkning, specificering, specifikation, deklaration, tillsägelse, instruktion, förhållningsorder, signal, lösen, prejbåt, prejhåll, prejskott, varning, eldskrift, maning, maningsord, maningsrop, admonition, admonitionskollegium, föreställning, korrigering;

anspelning, antydan, anvisning, fingervisning, vink, teckenspråk, ögonspråk, blinkning, sufflering, viskning, stumt spel, gest, åtbörd, åthävor, axelryckning, suggestion;

meningsbyte, replik, slagord, stickord, intervju, intervjuare, uttalande, utpekning, bekräftelse, konferens, rådslag, framställning, vädjan, petition, språkrör, taleman, tolk, tolkning, utläggning, signifikation, presentation, förslag, tillstånd, tillståndsbevis, kännedom, kunskap;

vägvisare, förare, ciceron, guide, lots, resehandbok, tabell, tidtabell, reduktionstabell, karta, främlingsbok, främlingsbyrå, katalog, bibliotek, ordbok, parlör, parlörlexikon, lexikon, reallexikon;

angivare, angivelse, anmälan, anmälare, kunskapare, detektiv, spion;

seismograf.

verb

meddela, tillkännagiva, underrätta, upplysa, anmäla, rapportera, inrapportera, delgiva, avisera, notificera, kommunicera, annonsera, tillskriva, avlåta, brevväxla, skriftväxla, telegrafera, telefonera, buda, förtälja, berätta, inberätta, omnämna, omorda, omtala, beskriva, förmäla, referera, nämna, uppnämna, upprabbla, uppramsa, uppräkna, angiva, uppgiva, yttra, yttra sig, påstå, säga, tillsäga, försäkra, förtro, anförtro, uppenbara, yppa, avslöja, röja, blotta, påvisa, belysa, sprida ljus över, inviga i, öppna ngns ögon, taga ur villfarelse, förklara, klargöra, ådagalägga, visa, bevisa, uppvisa, bekantgöra, kungöra, utsprida, utkolportera, publicera, uppduka historier, låta förstå, låta veta, förljuda, låta förljuda, förljudas, skvallra, glunka, glunkas, pjallra, sufflera, tillviska, insinuera, indicera, alludera, undfalla, slinka fram, inbilla, tratta i, suggerera;

förspörja, få nys om, få hum om, avhöra, komma till ngns öron, nå till ngns öron, hava ngt från ngn, hava hört en fågel sjunga, låna sitt öra, vara helt och hållet öra, lär;

teckna, antyda, uttrycka, blinka, vinka, skaka på huvudet, axla sig, rycka på axlarna;

undervisa, instruera, utlära, utlägga, utpeka, uttolka, uttyda, framställa, avhandla, omhandla, dryfta, rådgöra, uttala sig, bekräfta, specificera, föreställa, presentera, vädja till, petitionera, intervjua, replikera, förständiga, intimera, korrigera, justera;

signalera, påringa, preja.

adjektiv, adverb

meddelsam, pratsam, språksam, oförbehållsam, öppenhjärtig, uppriktig, uttrycklig, muntlig, skriftlig, telegrafisk, trådlös, interurban, uttrycksfull, betydelsefull, expressiv, signifikativ, känd, delfången, bekant, påvisbar, påvislig, officiell, bestämd, indiskret, skvalleraktig;

till känna, till märkandes, icke till förtigandes, uttryckligen, muntligen, skriftligen, expressive, postledes, i förbigående sagt, i parentes sagt, rent ut sagt, förklaringsvis, påvisligen, berättelsevis, efter utsago, ryktesvis, efter allt vad man vet, i var mans mun, i omlopp, kantänka.