Appendix:Bring/550. Beteckning

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

beteckning[redigera]

substantiv

beteckningssätt, tecken, teckenskrift, teckenspråk, teckensystem, teckentydare, distinktionstecken, frimurartecken, fälttecken, igenkänningstecken, järtecken, kännetecken, läsetecken, segertecken, skiljetecken, märke, bomärke, bokmärke, brännmärke, distinktionsmärke, fabriksmärke, frimärke, födelsemärke, gränsmärke, kainsmärke, kontramärke, kännemärke, landmärke, minnesmärke, råmärke, sjömärke, skiljemärke, sköldemärke, mark, markering, utmärkthet, stämpel, blystämpel, hallstämpel, kontrollstämpel, inbränning, stämpling, hallstämpling, utstämpling, signet, sigill, rikssigill, pitschaft, plombering, etikett, etikettering, makulering, blädning, inskärning, skåra, snitt, klipp, hak, perforation, avprickning, punkt, utprickning, prick, kvastprick, ruska, ruskprick, boj, ankarboj, bojrep;

signal, anropssignal, avgångssignal, avringningssignal, stoppsignal, raket, raketsignal, skott, prejskott, prejbåt, prejhåll, vissling, visselpipa, bjällra, siren, fanfar, revelj, tapto, alarm, klockpåringning, klockavringning, portklapp, väckarur, rop, anrop, fältrop, kallelserop, nödrop, stridsrop, tillrop, anropning, anropningshåll, lösen, paroll, fredspipa, kommando, vakteld, kas, kase, vårdkas, vårdkase, bengalisk eld, semafor, fyr, fyrbåk, fyrfartyg, fyrtorn;

insignier, emblem, livfärg, fana, faned, fanmarsch, fanstång, baner, riksbaner, banerstång, standar, flagg, flagga, flaggning, flaggskrud, flaggstång, vimpel, gös, gösstake, trikolor, örn, legionsörn, riksäpple, vapen, vapenbok, vapensköld, heraldik, heraldiker, sköldemärke, sköldebrev, sköldhållare, hjärtsköld, hjärtvapen, snedbjälke, ginbalk, ginpost, skura, mantelskura, hjälmbuske, hjälmprydnad, fjäderbuske, monogram, namnchiffer, namnteckning, autograf, autografsamling, signatur, medalj, ordensstjärna, uniform, revär, revärbyxor, epålett, epålettfrans, fjäderhatt, panasch, kokard, armbindel, bandros, bandrosett, livré, kröning, kröningsceremoni, kröningsdräkt, kröningsmedalj, krona;

vård, minnesvård, minnespenning, minnessten, minnesstod, minnestavla, gravmonument, gravsten, gravvård, ättehög, ättekulle, ättekummel, stenkummel, stenrör, stenröse, inskription, inskrift, vägstolpe, vägvisare, milstolpe, milsten, gränssten, gränslinje, gränsskillnad, skiljelinje, skiljemur, skiljevägg, kant, rand, list, remsa, linje, utstakning;

namn, benämning, titel, titelblad, paragraf, littera, rubrik, rubricering, överskrift, minnesvers, motto, devis, devislapp, devisrim, stickord, slagord, tänkespråk, valspråk, signalement, signifikation, chiffer, chifferskrift, påskrift, förkortningstecken, sigel, klav, nyckel, betydelse, mening, innebörd, observandum, understrykning, förprickning, not, asterisk, stjärna, anvisning, hänvisning, belägg, beläggställe, adress;

pekning, utpekning, fingervisning, fingeralfabet, fingerspråk, pekfinger, vink, vinkning, nick, åtbörd, åthävor, gest, gestikulation, gestikulering, later, axelryckning, pantomim, mimik, min, minspel, minspråk, ögonkast, ögonspråk, uppsyn, ansiktsuttryck, antydan, antydning, visare, visartavla, vindflöjel, flöjel, flöjelstång, riktlinje, riktning, riktpunkt, kurs, ögonmärke, ledstjärna, nordstjärna, polstjärna, kompass, stjärnbild, mångubben;

indicium, symtom, förebud, omen, spår, slagruta, förebild, sinnebild, symbol, symbolik, märkelsedag, bemärkelse, bemärkelsedag, kriterium, schibbolet, kors, hakkors, typ, karaktär, anletsdrag, prägel, prägling, utprägling, stämpling, avstämpling, avstämplingsdag, krönare, kröneri, schablon, mönster, schema, tabell, reduktionstabell, tidtabell;

anteckning, anteckningsbok, anteckningslista, annotation, annotationsbok, annotationsalmanacka, datum, index, indexsiffra, register, innehållsförteckning, annotering, motbok, nota, räkning, lista, specifikation, faktura, fraktsedel, forsedel, verifikation, bevis, attest, intyg, recepisse, kvitto, underskrift, accept, endossering, endossemang, fullmakt, diplom, pass;

biljett, pollett, pollettering, avpollettering, avpolletteringssedel, sedel, frisedel, visitkort, notifikation;

urkund, tryck, framställning, karakterisering, avbildning, exposition, utställning, representation, föreställning, stereotypi, stereotypering, heliografi, heliogravyr, telegraf, telefon.

verb

beteckna, känneteckna, namna, benämna, karakterisera, märka, utmärka, prägla, utprägla, markera, stämpla, avstämpla, hallstämpla, utstämpla, signera, påskriva, etikettera, bläda, kröna, inbränna, numrera, bläcka, bläcka träd, belägga, pricka, avpricka, förpricka, utpricka, sigillera, perforera, makulera;

utstaka, ruska, gravera, ciselera;

bokföra, registrera, inregistrera, rubricera, titulera, anteckna, notera, annotera, schematisera, fakturera, underskriva, understryka, underteckna, attestera, bestyrka, bevittna, justera, pollettera, avpollettera, debitera, kreditera;

signalera, flagga, vissla, preja, alarmera, slå alarm, påringa, skria, ropa, tillropa, teckna, vinka, peka, gestikulera, nicka, skaka på huvudet, rycka på axlarna, axla sig, indicera, giva en vink om, angiva, antyda, förebåda, bemärka, utvisa, tillkännagiva, bevisa, ådagalägga, konstatera;

förebilda, symbolisera, försinnliga, representera, hava ngt över sig, hugfästa, trycka, stereotypera.

adjektiv, adverb

betecknande, signifikativ, karakteristisk, uttrycksfull, åskådlig, igenkännlig, talande, menande, demonstrativ, tydlig, typisk, representativ, symbolisk, emblematisk, sinnebildlig, mimisk, pantomimisk, symtomatisk, diagnostisk, skiljbar, speciell, individuell, autografisk, egenhändig, undertecknad, tabellarisk, schematisk, utmärkt, outplånlig, minnesrik;

flaggprydd, vimpelprydd, uniformerad, panaschprydd, kokardprydd, livréklädd, heraldisk, verda.