Appendix:Bring/800. Penningväsen

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

penningväsen[redigera]

substantiv

penning, penningar, penningaristokrat, penningaristokrati, penningbekymmer, fickpenningar, handpenningar, löspenningar, månadspenningar, nålpenningar, summa, växel, växelpenningar;

mynt, myntfot, dubbel myntfot, bimetallism, nedsmältning, falskmyntare, falskmyntarband, falskmyntning, numismatik, valör, lödighet, vikt, fullviktighet, skrot och korn, karat, karatering, karathalt, underhaltighet, undervikt;

guld, guldmynt, guldmyntfot, guldpenning, silvermynt, koppar, skiljemynt, slant, skärv, klingande mynt, reda penningar, kontanter, pappersmynt, sedel, plåtmynt;

skådepenning, minnespenning, medalj;

banko, bankomynt, bankosedel, riksgäld, riksdaler, specieriksdaler, daler, skilling, styver, vitten, runstycke, riksmynt, krona, krischa, öre, tioöring, tjugufemöring, femtioöring, dukat, dukatguld, tunna guld, karolin, mark, markstycke, gulden, gyllen, pund sterling, dollar, dollarsedel, franc, lira, florin, florinstycke, piaster, rubel, kopek, penni, talent, drakma, obol, sikel;

kassa, kassabalans, kassabehållning, kassabok, kassabrist, kassadirektör, kassaförvaltare, kassakista, kassakonto, kassakontor, kassaskrin, kassaskåp, kassavalv, handkassa, inkasso, inkassering, bokförare, bokföring, bokhållare, bokhålleri, bokslut, bokslutskonto, räkenskap, avräkningsbok, huvudbok, huvudkassa, huvudkonto, huvudkontor, huvudstol, huvudtitel, huvudvinst, debet, debetsida, debetsumma, kredit, kreditsida, räkning, motbok, motfordran, moträkning, vinst- och förlustkonto, saldo, behållning, nettobehållning;

förmögenhet, kapital, kapitalavbetalning, kapitalbehållning, kapitalbildning, kapitalförsäkring, kapitalisering, kapitalist, kapitalistklass, kapitalkonto, kapitalplacering, kapitalrabatt, grundplåt, rörelsekapital, bytesmedel, schaber, resurs, tillgång, rentier, avkastning, bruttoavkastning, nettoavkastning, bruttoinkomst, bruttovinst, bruttovärde, nettoinkomst, nettopris, nettovärde, nettovinst, vinst, ränta, överränta, räntefot, räntekupong, intresseräkning, intressetabell, inkomst, inkomstbelopp, inkomstbevillning, inkomstkälla, inkomstpost, inkomstsida, inkomstskatt, inkomststat, inkomstsumma, inkomsttitel, pension;

aktiva, passiva, tillgodohavande, överskott, överskottsmedel, överskottsränta, fordran, fordring, fordringsägare, borgenär, värdehandling, värdepapper, värdesak, skuld, skuldbelopp, skuldebörda, skuldenär, skuldfordran, skuldfordringsmål, skuldfrihet, skuldsumma, skuldsättning, debetsedel, gäld, gäldenär, gäldstuga, förlust;

fordringsbevis, skuldebrev, skuldeförbindelse, skuldesedel, revers, reversal, kapprocksrevers, växel, avistaväxel, primaväxel, sekundaväxel, siktväxel, solaväxel, växelaccept, växelbrev, växelryttare, växelvinglare, trassent, trassat, tratta, utställare, godkännare, accept, acceptant, överlåtare, överlåtelse, giro, endossent, endossemang, endossering, protestering, invisning, assignation, assignering, check, checkbok, checklag, obligation, konvertering, konverteringsvillkor;

bank, bankbolag, bankdirektion, bankdirektör, bankhus, bankinrättning, bankkamrerare, bankkassör, bankkontor, banklag, banklån, bankman, bankoktroj, riksbank, aktiebank, folkbank, girobank, sparbank, filial, filialbank, filialavdelning, filialkontor, bankir, bankirfirma, bankirhus, bankirrörelse, diskont, diskontaffär, diskontering, diskontlån, diskontränta, diskontrörelse, diskontör, pant, pantaktiebank, pantbank, stamp, bankör;

börs, börsadel, börsaffär, börsbyggnad, börskonung, börssal, börsspekulant, börsspekulation, börsspel, börsvinglare, börsvingleri, fond, fondavdelning, fondbörs, fondbörsauktion, fondering, kurtage, hausse, haussekurs, haussespekulation, baisse, baissespekulation, kurs, kursfall, pari, parikurs, parivärde, alparikurs, värde, värdefall, värdelöshet, värdemätare, nominalvärde, realvärde, agio, agiokonto, agiotage, värdering, värdi;

affär, filialaffär, affärsbrev, affärsbyrå, affärscentrum, affärsförbindelse, affärsföretag, affärsgeni, affärsgren, affärshandling, affärshuvud, affärskarl, affärsliv, affärslokal, affärsman, affärsmoral, affärspapper, affärsresa, affärsstil, affärsställning, affärsvana, affärsverksamhet, affärsvän, affärsvärld, affärsväxel, aktie, aktiebolag, lott, kupong, talong, emission, emissionskurs, utdelning, dividend, skatt, skattgrävare, skattsökare;

finanser, finansdepartement, finansförvaltning, finansiär, finansman, finansminister, finansoperation, finansplan, budget, kostnad, kostsamhet, kostnadsberäkning, kostnadsersättning, kostnadsförslag, kostnadsräkning, kostnadssumma, riksgäld, bankofullmäktig, bankokommissarie, bankosekreterare, bankoutskott, bankovinst, kammarkollegium, kameralväsen;

betalare, betalning, betalningsanstånd, betalningsbevis, betalningsdag, betalningsinställelse, betalningsskyldighet, betalningstermin, betalningstid, betalningsvillkor, likvid, likvidation, remiss, remissa, remittent, värdebrev, värdeförsändelse;

hushåll, hushållskassa, hushållspenningar.

verb

mynta, karatera, nedsmälta, förfalska, finansiera, fondera, emittera, cirkulera, assignera, utgiva, utprångla, utsläppa, utställa, spekulera, jobba, vingla, beräkna, inkassera, kapitalisera, bokföra, överföra, debitera, kreditera, saldera, innestå, låna, skuldsätta, acceptera, godkänna, trassera, endossera, överlåta, reversera, diskontera, domiciliera, domiciliera en växel, omsätta, prolongera, konvertera, panta, förpanta, pantförskriva, pantsätta, betala, likvidera, gälda, erlägga, remittera, honorera, protestera, växla, belöpa sig till, värdera, förvalta, hushålla.

adjektiv, adverb

pekuniär, kontant, kurant, lödig, fullviktig, gångbar, underhaltig, underviktig, sedelutgivande, bankmässig, affärsmässig, finansiell, kapitalistisk, kapitalstark, penningdryg, förmögen, inkomstbringande, vinstgivande, innestående, räntebärande, räntefri, hushållsaktig, värdefull, värdelös, kostnadsfri, kostsam, skuldbelastad, skuldfri, gäldbunden, gäldfri, betalningsskyldig, konverterbar, konvertibel, finansrättslig, kameral, numismatisk;

brutto, netto, pari, alpari, avräkningsvis.