Appendix:Swadeshlista/Germanska språk

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Se även lista över appendix.

Nr engelska frisiska limburgiska nederländska svenska tyska
1 I ik ich ik jag ich
2 you, thou (ålderdomligt) do, , jo doe jij, je du du, Sie (formellt)
3 he hy, er hae hij han er
4 we wy weer wij, we vi wir
5 you jimme, jim geer jullie ni ihr, Sie (formellt)
6 they sy, hja die zij, ze de, dom (vardagligt) sie
7 this dit, dizze dit deze, dit det här n, den här u, detta n, denna u dieses
8 that dat, dy det die, dat det där jenes
9 here hjir, hjirre hie hier här hier
10 there dêr dao, daer daar där dort
11 who wa wae wie vem wer
12 what wat waad wat vad was
13 where wêr wo waar var wo
14 when hoenear, wannear wen wanneer när wann
15 how hoe wie hoe hur wie
16 not net neet niet inte, icke, ej nicht
17 all alle al al, alle all u, allt n alle
18 many gâns, in protte väöl, mäönich veel många viele
19 some guon, sommige inkel, einig enkele, sommige några, vissa einige
20 few inkelde wènnig weinig wenige
21 other oar, oare anger ander annan andere
22 one ien eine, ein, ei een ett n, en u eins
23 two twa twieë twee två zwei
24 three trije drèè drie tre drei
25 four fjouwer veer vier fyra vier
26 five fiif vief vijf fem fünf
27 big grut groeat groot stor groß
28 long lyts lank lang lång lang
29 broad, wide breed, wiid breid, wied breed, wijd bred, vid breit, weit
30 thick dik, tsjok diek dik tjock dick
31 heavy swier zwaor zwaar tung schwer
32 small lyts klein klein liten klein
33 short koart kórt kort kort kurz
34 narrow smel smaal smal trång eng
35 thin tin dön dun tunn dünn
36 woman frou, frommes wief, vrów vrouw kvinna Frau
37 man man weer, man man man Mann
38 man, human, human being minske miensj mens, mensch människa Mensch
39 child, kid bern kindj kind barn Kind
40 wife wiif, frou wief, eichsvrów vrouw, echtgenote hustru, maka, fru Frau, Ehefrau
41 husband man miensj, eichsweer man, echtgenoot man, make Mann, Ehemann
42 mother mem moder, moor moeder mor, moder Mutter
43 father heit vader vader pappa, far, fader Vater
44 animal bist deer dier djur Tier
45 fish fisk visj vis, visch fisk Fisch
46 bird fûgel vogel, voeagel vogel fågel Vogel
47 dog hûn hóndj hond hund Hund
48 louse lûs loes luis lus Laus
49 snake slang, slange slang slang orm Schlange
50 worm wjirm wórm worm mask Wurm
51 tree beam boum, tèr boom träd Baum
52 forest wâld waadj, bósj woud skog Wald
53 stick stôk, stok stek stok pinne Stock
54 fruit fruit vröch fruit, vrucht frukt Frucht
55 seed sied zaod zaad frö Samen
56 leaf, blade blêd, loaf blaad, louf blad löv, blad Blatt
57 root woartel root wortel rot Wurzel
58 bark bast sjórsj, bas schors, schorsch bark Rinde
59 flower blom bloom bloem blomma Blume
60 grass gers graas gras gräs Gras
61 rope tou tów touw, koord rep Seil
62 skin hûd hoed, huud huid hud Haut
63 meat fleis vleisj vlees, vleesch kött Fleisch
64 blood bloed blood bloed blod Blut
65 bone bonke bein, knaok been ben Knochen
66 fat fet vèt vet fett Fett
67 egg aai ei ei ägg Ei
68 horn hoarn hórn, hoeare hoorn horn Horn
69 tail sturt zwans, stert staart svans Schwanz
70 feather fear vaeder veer fjäder Feder
71 hair hier haor haar hår Haar
72 head holle kóp, heuvèd hoofd, kop huvud Kopf, Haupt
73 ear ear oear oor öra Ohr
74 eye each oug oog öga Auge
75 nose noas naas neus näsa Nase
76 mouth mûle móndj mond mun Mund
77 tooth tosk tandj tand tand Zahn
78 tongue tonge tóng tong tunga Zunge
79 fingernail neil nagel vingernagel fingernagel Fingernagel
80 foot foet voot voet fot Fuß
81 leg skonk bein been ben Bein
82 knee knibbel kneen knie knä Knie
83 hand hân handj hand hand Hand
84 wing flerk, wjuk vleugel vleugel vinge Flügel
85 belly búk boek buik mage Bauch
86 guts termen derm ingewanden inälvor Eingeweide
87 neck nekke nak nek hals, nacke Hals
88 back rêch rögk rug rygg Rücken
89 breast boarst bórs borst bröst Brust
90 heart hert hert hart hjärta Herz
91 liver lever laever lever lever Leber
92 drink drinke drinke, drèkke drinken dricka trinken
93 eat ite aete eten äta essen
94 bite bite biete bijten bita beißen
95 suck sûgje, sûge zuge zuigen suga saugen
96 spit flybje, spuie spieje spuwen spotta spucken
97 vomit spuie, koarje, oerjaan käöke, spieje braken, overgeven kräkas, spy erbrechen
98 blow blaze blaoze blazen blåsa blasen
99 breathe sykhelje, azemje aome ademen andas atmen
100 laugh laitsje lache lachen skratta lachen
101 see sjen zeen zien se sehen
102 hear hearre huuere, heure horen höra hören
103 know witte weite weten veta wissen
104 think tinke dinke denken tänka denken
105 smell rûke ruke ruiken lukta riechen
106 fear bang wêze, freze vörchte vrezen frukta, rädas fürchten
107 sleep sliepe slaope slapen sova schlafen
108 live libje laeve leven leva leben
109 die stjerre stèrve sterven sterben
110 kill deadzje, deadwaan doeaje doden döda töten
111 fight stride, fjochtsje vèchte, strieje vechten strida kämpfen
112 hunt jeie jage jagen jaga jagen
113 hit slaan slaon raken slå schlagen
114 cut snije snieje, sjaere knippen, snijden skära schneiden
115 split splite, spjalte spliete, kluve splijten dela, klyva spalten
116 stab stekke staeke steken sticka stechen
117 scratch klaue, skobje kratse krabben klia kratzen
118 dig grave grave graven gräva graben
119 swim swimme zwömme zwemmen simma schwimmen
120 fly fleane vlege vliegen flyga fliegen
121 walk rinne loupe, gaon lopen, stappen gehen
122 come komme kómme komen komma kommen
123 lie lizze ligke liggen ligga liegen
124 sit sitte zitte zitten sitta sitzen
125 stand stean staon staan stå stehen
126 turn draaie drejje draaien svänga drehen
127 fall falle valle vallen falla fallen
128 give jaan gaeve geven ge geben
129 hold hâlde haaje houden hålla halten
130 squeeze knipe kniepe knijpen klämma quetschen
131 rub rosse, wriuwe wrieve wrijven gnida reiben
132 wash waskje wasje wassen, wasschen tvätta waschen
133 wipe feie vaege, wösje, reine vegen rensa wischen
134 pull lûke trèkke trekken dra ziehen
135 push triuwe duuje, drókke duwen trycka drücken
136 throw goaie, smite wèrpe werpen, gooien kasta werfen
137 tie bine binje knopen knyta, binda binden
138 sew naaie nejje naaien sy nähen
139 count telle tèlle tellen räkna zählen
140 say sizze zègke zeggen säga sagen
141 sing sjonge zinge zingen sjunga singen
142 play spylje, boartsje spele spelen spela spielen
143 float driuwe zwieëve zweven flyta schweben
144 flow floeie vlöjje vloeien rinna fließen
145 freeze frieze vrere vriezen frysa frieren
146 swell swolgje zwèlle zwellen svälla schwellen
147 sun sinne zón zon sol Sonne
148 moon moanne maon maan måne Mond
149 star stjer stèr ster stjärna Stern
150 water wetter water water vatten Wasser
151 rain rein raenge regen regn Regen
152 river rivier vlód rivier flod Fluß
153 lake mar maer meer sjö See
154 sea see zieë zee hav Meer, See
155 salt sâlt zaat zout salt Salz
156 stone stien stein steen sten Stein
157 sand sân zandj zand sand Sand
158 dust stof staof stof damm Staub
159 earth ierde aerj aarde jord Erde
160 cloud wolk wólk wolk moln Wolke
161 fog, mist dize, mist mès, nieëvel mist, nevel dimma Nebel
162 sky loft lóch, hieëmel lucht himmel Himmel
163 wind wyn windj wind vind Wind
164 snow snie snieë sneeuw snö Schnee
165 ice iis ies ijs is Eis
166 smoke reek rouk rook rök Rauch
167 fire fjoer vuur vuur eld Feuer
168 ashes jiske asj as, asch aska Asche
169 burn baarne brenje branden brinna brennen
170 road dyk, wei, reed waeg weg väg Straße
171 mountain berch berg berg berg Berg
172 red read, rea roead rood röd rot
173 green grien greun, gruuen groen grön grün
174 yellow giel gael geel gul gelb
175 white wyt wiet wit vit weiß
176 black swart zwart zwart svart schwarz
177 night nacht nach nacht natt Nacht
178 day dei daag dag dag Tag
179 year jier jaor jaar år Jahr
180 warm waarm werm warm varm warm
181 cold kâld kaad koud kall kalt
182 full fol vól vol full voll
183 new nij nuuj nieuw ny neu
184 old âld aad, gammel oud gammal alt
185 good goed good goed bra gut
186 bad min wórd, slèch slecht dålig schlecht
187 rotten rot rót rot rutten verrottet
188 dirty smoarch voel, smótsig vuil smutsig schmutzig
189 straight rjocht rèch recht rak gerade
190 round rûn róndj rond rund rund
191 sharp skerp sjèrp scherp vass scharf
192 dull stomp stómp stomp, bot slö stumpf
193 smooth glêd glaad glad len, slät glatt
194 wet wiet naat nat våt, blöt nass, feucht
195 dry drûch dreug, druueg droog torr trocken
196 correct korrekt richtig juist, correct rätt, riktig richtig
197 near tichteby naer, kórtbie dichtbij nära nah, nahe
198 far fier wied, wied eweg ver långt bort, fjärran weit, fern
199 right rjochts rèchs rechts höger rechts
200 left lofts, links links links vänster links
201 at nei, by aan, bie, , etc. aan, te, bij, etc. hos, vid bei, an
202 in yn i, in in i in
203 with mei mid met med mit
204 and en ènde, ouch en och und
205 if as, at es als, indien om wenn, falls, ob
206 because om't, omdat biedet omdat eftersom, ty weil
207 name namme naom, naam naam namn Name