Wiktionary:Projekt/Ord för ord/Korrektur/Sida 41-50

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Dessa sidor ingår i vårt projekt att korrekturläsa Ord för ord. Status: Inte korrekturläst.

Försök att vara så noggrann som möjligt.

 • Varje uppslagsord ska vara i ett eget stycke (två radbrytningar)
 • Vid avstavning, skriv ihop ordet (också vid sidbrytning)
 • Inkludera alla små tecken, inkl. uttalsangivelser med ' för att indikera betoning. Använd {{../ut}} för [upplösningstecken] (upplösningstecken)
 • Markera tryckfel med {{../tryckfel|som det står i boken|rättstavat}}. Rätta inte tryckfel utan att använda mallen.
 • Högst upp på sidan finns en omfångsanvisning (t.ex. absorberas—adelsman) - behåll den
 • Sidnummer kan tas bort
 • Skriv inte ut förkortningar (det görs automatiskt i ett senare skede)
 • Lägg in {{../forts}} på en egen rad längst ner på sidan om definitionen fortsätter på nästa sida.

Varje sida, och även hela samlingen sidor kan ha en viss status.

 1. Inte korrekturläst
 2. Delvis korrekturläst / korrekturläsning pågår
 3. Korrekturläst, men inte exporterat till Runeberg
 4. Korrekturläst och exporterat till Runeberg
 5. Korrekturläst och behöver inte exporteras

I mallen {{../status}} anges första parametern till en av ovanstående siffror.

Sida 41[redigera]

Status: Inte korrekturläst. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 25 nov 2013.

bedrift—befinnas

makare, 'köpenickare', humbug(s-makare), bluff(makare), charlatan, äventyrare, 'ful fisk', kanalje, lögnare, lurendrejat; (ibl.) förfalskare, förskingrare, försnillare, falskspelare, solochvårman, bondfångare, 'haj', hästskojare, prejare, prackare, förrädare, Judas, hycklare, 'räv', taskspelare

bedrift stordåd, hjältedåd, bragd, dåd, mandat, (ibl. iron.) brava!d; (betydande) insats

bedriva 1 Be handhava, sysselsätta sig med, idka, driva, hänge sig åt 2 laga, ställa om l. till, ombestyra, styra om, föranstalta 3 utföra (forskningar), syssla med l. ägna sig åt (studier), (ut)öva, föröva, göra sig skyldig till — bedrivas se försiggå

bedrägeri 1 svek, fusk, bluff, skälmstycke, tjuvknep, oredlighet, skoj, (vard.) fiffel, båg, ruffel; mystifikation, falskhet, skurkstreck, förräderi, fälla, (åld.) flärd; (ibl.) dubbelspel;

bedrägeribrott, oredlighelsbrott, förfalskning, falsarium, svindel, svindleri, smussel, förskingring, underslev, oegentligheter; sko-jaraffärer, luftaffärer, bondfångeri, (ibl.) lurcndrejeri; kupp, köpenickiad 2 lögn; gyckelbild, förvillelse, spegelfäkteri, hyckleri, humbug(s-makeri); (ibl.) yttre sken

bedräglig 1 otillförlitlig, jesuitisk, se falsk 3, jfr ohederlig 1 2 förvillande, overklig, oriktig, skenfager, humbugsartad, vilseledande, missledande, försåtlig, opålitlig, otrogen, gäckande, (ibl.) illusorisk

bedröva göra ledsen l. sorgsen l. dyster l. nedstämd l. nedslagen l. beklämd l. betryckt l. bekymrad l. besviken, nedstämma ni, bekymra, smärta, gräma, såra 2, vålla sorg, ängsla, slå ned (ngns) mod l. sinne, 'tynga'

bedrövlig 1 se sorglig, ledsam 2, (iron.) 'snygg' 2 ömklig, ynklig, eländig, erbarmlig, jämmerlig, snöplig, miserabel, beklagansvärd, ömkansvärd, bristfällig, usel — bedrövligt (adv., även) (vard.) (för l. så) dant; (vara) skada, se under 1 skada

bedyra se svära 1, försäkra 1

bedåra gäcka, dåra, förleda, förvilla, narra l. locka (till sig), förtrolla, förhäxa, göra ngn betagen l. galen l. tokig (av förälskelse l. förtjusning), beta(ga), hänrycka, hänföra, förtjusa, 'fängsla', fascinera, charmera, (vard.) charma; bringa ur fattningen, bortkollra ni, förvrida huvudet på, ta(ga) med storm, lägga för sina fötter, inta(ga), vinna, (för)blända,'förblinda','berusa', hypnotisera, bergta(ga), trollbinda, 'binda', locka i fällan, snärja, tjusa, se förföra — bedårad hänryckt; se förgjord under förgöra; vilseförd —

bedårande se förtjusande

bedöma uppfatta, värdera, uppskatta, mäta, utvärdera l. evaluera (elevprestationer), väga (på guldvåg), förutse; (ibl.) avväga; betygsätta, värdesätta; uttala sin mening om, fälla omdöme om, döma om; beräkna; granska, kritisera, recensera; döma l. anse (som); se (på) (på visst sätt), uppleva; (ibl. nära) inse, fatta

bedömning värdering, avvägning, omdöme,

dom, kritik, betyg(s)sättning

bedöva 1 (in)söva, ge bedövning l. narkos, narkotisera, anestesera, kloroformera, försänka i sömn l. dvala l. domning, droga 2 förslöa, förlama 2; döva, dämpa, stilla 3 se förvirra — bedövas se domna — bedövad omtöcknad, medvetslös — bedövande se stark 7, dövande

bedövning 1 smärtlindring, narkos, anestesi 2 medvetslöshet, tillstånd av känslolöshet l. förlamning

beediga edligen bekräfta, gä l. avlägga ed på,

med ed (be)styrka, edfästa, svära på, besvärja

befalla 1 ålägga, förelägga, förständiga, tillhålla, tillsäga ni (ngn), säga till (om), ge order (om), beordra; föreskriva, bestämma 1, dekretera, påbjuda, bjuda 1, (upp)fordra, upp-dra(ga), kommendera 2 förfoga (över), ha kommando (över), dirigera, se styra 4, härska (över) — befalla sig (åld. för) anbefalla l. anförtro l. (över)lämna sig i Guds hand, hänge sig åt — befallande se myndig 3; imperativ

befallning (på)bud, tillsägelse, uppmaning, kallelse, uppdrag, order, (ibl.) vilja, ord; besked, föreskrift, anvisning, uka's, (mil.) dagorder, (åld.) förständigande, (ibl.) paroll; maktbud, maktspråk, kommando, diktat, jfr förordning; (filos.) imperativ

befailningsman se fogde, rättare

1 befara se frukta 3 — kunna befaras vara att frukta, vara fara värt, lätt kunna inträffa, hota, kunna väntas

2 befara 1 fara l. färdas l. segla på l. över, begagna som trafikled, trafikera 2 fara genom, beresa, genomresa ni, genomsegla ni, (ibl.) korsa — befaren (sjö. för) berest, sjövan, utlärd, (sjö.) fullbefaren, helbefaren

befatta sig med (motsats: strunta i) ha att göra l. skaffa med, göra vid, inlåta sig i l. på (ngt) l. med (ngn), besvära sig, sysselsätta sig, syssla med, lägga (sin) hand vid, avhandla, föreha, ha l. ta(ga) hand om, handha, handlägga, ägna sig åt, åta(ga) sig, se bry sig om under 2 bry, (ibl.) låna sig till l. åt, lägga l. blanda sig i, lägga sin näsa i

befattning 1 anställning, tjänst, se plats 4, post, yrke, kall, (högre, statligt l. kyrkligt) ämbete; (tjänste)ställning, värdighet, egenskap; (ibl. nära) syssla, (tjänste)åliggande, uppgift, funktion; verksamhets- l. ämbetsområde, gebit, 'fögderi' 2 sysslande, arbete, bestyr, sysselsättning; beröring; uppdrag — taga l. ta befattning med jfr befatta sig med

befattningshavare innehavare av tjänst l. ämbete, ämbetsman, statsanställd, tjänsteman

befinna finna, konstatera, komma underfund med, lära känna, erfara — befinna sig 1 vara I. finna sig (i ett visst läge l. tillstånd), vara stadd på 2 känna sig, må, vara till sinnes 3 (kunna) anträffas, befinnas, vara belägen; ha sitt tillhåll, hålla sig, hållas, vara placerad l. stationerad, uppehålla sig 1, leva, gästa — befinnas 1 visa sig; falla sig (natur-Sida 42[redigera]

Status: Inte korrekturläst. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 25 nov 2013.

befinnande—begiva (sig)

ligt) 2 stå att finna, vara till finnandes, jfr befinna sig 3; (åld., jur. för) beträda, ertappa

befinnande (hälso)tillstånd, hälsa, välbefinnande

befintlig 1 till finnandes, förekommande, belägen, närvarande 2 förefintlig, förhandenvarande, existerande, föreliggande, faktisk, real, verklig, till buds stående, tillgänglig

beflita sig (om) eftersträva, eftertrakta, sträva

efter, ae 2 sträva, ivra, odla

befläcka se fläcka, smutsa ned 2, 2 vanåra

befogad se berättigad (till); föranlåten, motiverad, föranledd; se skälig

befogenhet 1 rättighet, (laga) rätt, se 2rätt 1, berättigande; legitimation, auktorisation, (teol., Ibl.) venia; fullmakt 2, kompetens, förmåga 2 rättmätighet, billighet, rättvisa, se 2 rätt 1; riktighet

befolka se bebo, bebygga

befolkning folk; folkmängd, invånare, medborgare, population, jfr nation 1

befolkningsöverskott överbefolkning

befordra 1 fortskaffa, skicka i väg, transportera, frakta, skeppa, forsla, förpassa, (för)-sända, expediera 2 förhjälpa (till), bringa (till), framföra, överbringa 3 ge högre tjänst, låta avancera, upphöja, (för)flytta 4 se främja; bidra(ga) till, underlätta, gynna, tillgodose

befordran 1 befordring, (post)försändelse, se frakt 1, (ibl.) expediering, expedition 2 förflyttning till högre tjänst, uppflyttning, uppryckning, avancemang, (ibl.) upphöjelse, utnämning; (vinna) karriär, framgång 3 (be)främjande, befordrande, fortkomst

befrakta hyra (ett fartyg) för transport, (hand.) spediera

befria 1 frigöra ni, frigiva, emancipera, lösa, lösgöra, lossa, göra lös o. ledig, försätta i frihet, lössläppa ni ; fria, förlossa, förlösa, frälsa, rädda, 'klara', jfr hjälpa 1 2 göra oberoende (av), skingra, avlyfta (bördor), avbörda, avlasta (från); frita(ga), frisäga, frånkänna, frikalla (från), låta slippa, (för)-skona l. freda (från), bespara, entlediga, ge dispens (från), dispensera (från), (ibl.) benåda, förlåta; ge absolution (för), (ibl.) frikänna, 'rentvå', 'rena', avlägsna l. undanskaffa (ngt besvärande) — befria sig från 1 (motsats: fastna för) göra sig av med, frigöra sig från, avskudda (sig), avtvå (synder), avbörda sig 2, skingra; bryta sig ut (ur), (vard.) klara av 2 (om kläder) lägga åsido, kasta av (sig), ta(ga) av sig, pälsa l. (vard.) palta av sig — befriad se fri 6, frikallad, jfr lös 1 — befriande frigörande, vederkvickande, upplyftande, förlossande, lättande, (kännas) skönt — verka befriande lätta stämningen, rensa luften, återställa harmonien

befriare se räddare, frälsare

befrielse 1 frigörelse, frisläppning, (ibl.) frälsning l. räddning l. förlossning l. återlösning (från) 2 frikallande, frikallelse (från värnplikt); frihet l. ledighet (från), dispens, lejd 3 vederkvickelse, (verklig) lättnad


befrukta 1 göra fruktsam l. havande l. gravid, hävda med barn, (jur., åld.) råda, jfr 2 lägra; konstbefrukta, (in)seminera, jfr betäcka 4; överföra frömjöl, pollinera 2 (bildl. för) påverka, inspirera, öva inflytande på, ge Impulser åt, stimulera

befruktning kopulation, parning, konception,

avlelse; (bot.) pollination; konstbefruktning, (in)semination

befruktningsduglig (motsats: steril) avlings-

duglig, fruktsam, potent, fertil

befryndad se släkt 4; likartad, sympatiserande

(med)

befrämja jfr främja

befullmäktiga se bemyndiga, jfr auktorisera 1

befäl 1 (under ngns) anförande, ledning, kommando, chefskap, överhöghet, ledarskap

2 befälspost, befälsplats 3 befälsperson; förman, arbetsledare; [befälet] (även) de

befäl-havande, officerskåren

befälhavare ledare, chef, fältherre, kommendant, (sjö)kapten, fartygschef, (ibl.) kommendör, (vard.) 'gubbe(n)', 'skeppare(n)'

befängd galen, (rosen)rasande, bisarr, löjlig, tokig, från vettet, dåraktig; orimlig, vanvettig, absurd, abderitisk, förvänd, underlig, vansinnig, (vard.) tos(s)ig; rasande rolig, löjlig, lustig, komisk, snurrig, tokrolig, barock, burlesk, grotesk, crazy; högst fatal l. förarglig — befängt (adv., även) ofantligt, oerhört, förskräckligt, rysligt

befästa 1 (mil.) förse med befästningsverk, inrätta för försvar, förskansa (sig) 2 (be)-trygga (fortvaron av), styrka, konsolidera, stadga, (ibl.) stödja 3 bekräfta, (be)styrka, besanna, konfirmera 4 (med klubbslag) stadfästa, fastslå; hugfästa — befästa sig (även) sätta sig fast, få l. fatta fast fot, vinna stadga l. fasthet, stadga sig

befästning befästningsanordning, fästningsverk, försvarsverk, fortifikation, kastell, citadell, fort, blockhus, skans, kasematt, bröstvärn, bålverk, ravelin, bastion, redutt, (fäst-nings)mur, jfr förskansning, se borg

begabba göra till föremål för åtlöje, göra sig

lustig över, gyckla med, grina åt, se håna

begabberi se hån, spektakel, (vard.) nojs

begagna se använda 1 — begagna sig av använda, betjäna sig av, anlita, ta(ga) (ngn l. ngt) till intäkt för, dra(ga) fördel l. nytta av, tillgodogöra sig, ta(ga) (tillfället) i akt, gripa l. passa (på) (tillfället); (prov.) benytta sig av; se utnyttja, missbruka — begagnad (motsats: ny, fräsch) avlagd (kostym), antikvarisk (bok)j (om frimärke) stämplat, makulerat

begapa (vard. för) (förvånat l. nyfiket) stirra

på, glo på, (med beundran) se l. titta på, bese, beskåda, beundra

bege se begiva

begeistrad hänförd, hänryckt, förtjust, entusiastisk, betagen, intagen, bedårad, charmerad, förhäxad

begeistring se hänförelse, (ibl.) upphetsning

begiva l. bege (sig) 1 gå, resa, se 2 fara 1, av-


Sida 43[redigera]

Status: Inte korrekturläst. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 25 nov 2013.

begiven på—'begär

lägsna sig 2 2 (bibi.) [det begav sig att] det hände att, se hända 2 3 (prov.) [det får du allt bege] det får du nog avstå ifrån —

begiven på fallen l. böjd l. hågad för, lysten efter, ivrig på l. efter, vild på, svår på, tokig efter l. i, livad för, sugen på, begärlig efter, hängiven l. hemfallen åt, benägen för, svag för, (prov.) glad i l. åt l. över

begivenhet 1 (stor) händelse, evenemang 2 (stor) lust l. böjelse

begjuta övergjuta ni, överösa [U, överskölja ni, hälla (ngt) på l. över (ngn l. ngt), ösa på, döpa, (ibl.) (be)vattna; blöta, fukta, skölja l. spola (över), bespola — begjuten (även)

belyst, beglänst

begrava 1 jorda, gravlägga, gravsätta, (ibl.)

bisätta (en askurna); bädda ned (i mullen),

bädda i graven; gräva ned, mylla, jordfästa 2 (om jordmassor) uppsluka, överhölja,

betäcka; (över)täcka, (över)hölja, (undan)dölja; innesluta, instänga; (bildl.) bringa i glömska, (om exv. groll) se skrinlägga, glömma 4 —

begrava sig (bildl.) gräva ned sig (bland böcker), fördjupa sig (i), ivrigt hänge sig (åt studier); stänga in sig, isolera sig — begrava i stillhet

begrava (ngn) i tysthet; (bildl. för) förtiga; se vidare under stillhet — här ligger en hund

begraven det ligger ngt under (det här), se under ligga, jag anar oråd, se under oråd

begravning begravningsakt,

begravningshögtidlighet, sorgeakt, likbegängelse, likfärd, (ngns sista) jordafärd, (högtidl.) griftefärd;

bisättning, gravläggning, gravsättning, (oro forntida förh.) högsättning; jordfästning

begravningsfölje se likfölje, (ibl.)

begravningsgäster

begravningsplats se kyrkogård

begravningsprocession se likfölje

begrepp 1 se föreställning 3, (få l. ha) intryck av; jfr kunskap; (ha en) bild (av); åsikt, mening, förmenande; (inte ha ett) hum l. (en) aning l. idé (om) 2 (filos.) (genom definition fixerad) föreställning — bibringa ngn de grundläggande begreppen ge ngn de första grunderna, grundläggande kunskaper, elementa — få begrepp om komma underfund med — gå över ngns begrepp överstiga ngns (upp)fattningsförmåga l. förstånd — göra sig ett begrepp om se föreställa sig — stå i

begrepp att se ämna, vara nära att, se under 1 nära

begripa se förstå 1 — begripa sig på (vard. för) förstå sig på, bli klok på, vara kännare av, (vard.) ha kläm på

begriplig möjlig att (upp)fatta, se lättfattlig,

rimlig, otvetydig; (om handstil) läslig

begrunda 1 fundera på l. över, reflektera på, (grundligt) övertänka iu, överväga, eftertänka ru, eftersinna, skärskåda, (ibl.) överblicka, dröja vid; besinna, betänka, betrakta, meditera över, spekulera över 2 grunda, motivera 2, förklara, ge skäl för —-

begrundande se tankfull, kontemplativ, filosofisk

begrundan betraktelse, meditation, kontemp-

1 — Ord tör ord

lation, eftertänksamhet; betänksamhet; eftertanke, besinning

begråta sörja (ngn l. över ngns död), gråta över, fälla tårar över, klaga över (förlusten l. saknaden av); (under tårar) ångra

begränsa 1 utstaka gränser l. utsätta råmärken för, sätta l. bestämma (en) gräns för;

bilda l. utgöra gräns(er) för, kanta, inrama, innesluta, omsluta; gränsa till, stöta (in)till 2 avgränsa, lokalisera, bestämma, (fackspr.) determinera, definiera, (ibl.) precisera 3 se inskränka, fixera, hämma l. hindra utbredningen av, hindra att komma längre, återhålla, stävja — begränsa sig skilja sig (från); koncentrera sig (till l. på), inskränka sig (till),

bli vid sin läst — begränsad (motsats: allmän, vid, extrem) bunden vid l. innesluten inom

bestämda gränser, ändlig, betingad, tillfällig, knappt l. snävt l. (ganska) måttligt tilltagen l. tillmätt, reducerad, snäv, kringskuren, tämligen liten, ringa, obetydlig, (ibl.) trång,

bornerad; inskränkt, ensidig 2, (ibl.) enstaka, avslutad, regional; (hand.) limiterad; (konsth.) avgränsad, haptisk, taktil

begränsning 1 se gräns 1 2 inskränkning, limi-tation, minskning, förbehåll, avknappning, reduktion, restriktion, spärr, numerus clau-sus; se gräns 2, skranka, hinder, (ibl.) förträngning; ofullkomlighet, inskränkthet,

brister

begynna se börja

begynnelse se början; första skede; antydan (till) — begynnelse- elementär, primär, inledande, initial-, första (bokstav), utgångsläge), start- (kapital) — i begynnelsen se först 2

begå 1 föröva (inbrott), utföra (mord), göra sig skyldig till (brott l. mened) 2 delta(ga) i (en högtid), se 1 fira 1, gå till l. motta(ga) (nattvarden) — begå sig (dial. för) reda sig, klara sig, bärga sig, stå sig — begå felsteg se 2 fela 1 — begå misstag se misstaga sig, dabba sig

begåva med förse med (gåvor l. skänker),

giva 1, förära, dotera; hedra l. benåda l. lyckliggöra med; utrusta med — begåvas med se 2 få 1 — begåvad 1 (motsats: inskränkt, dum) rikt utrustad (med själsgåvor l. anlag), intelligent, jfr talangfull 2 försedd (med), välsignad (med), (iron. för) behäftad (med)

begåvning 1 se anlag 2 2 gott förstånd, (stora) själsanlag l. själsgåvor l. själsförmögenheter l. (natur)gåvor l. förståndsgåvor, (god) utrustning (av naturen), gott huvud, läshuvud, god fattningsförmåga, intelligens, ingenium, talang, (väl förvalta sitt) pund, (poetisk) ådra, 'gnistan' 3 begåvad person, ljushuvud), lärdomsljus, skolljus, (vard.) läskarl

begär åstundan, önskan, trängtan, 'glupskhet', 'hunger', 'aptit', 'törst', (diktan och)

traktan, längtan, åtrå, drift, libi'do, (fackspr.) aviditet; (bibi.) begärelse, (köttsliga)

Sida 44[redigera]

Status: Inte korrekturläst. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 25 nov 2013.

begara—behov

lustar, 'kött(et)', påle i köttet; lystnad; håg, lust, smak, böjelse 1

begära 1 anhålla l. be om, göra framställning om, utbe(dja) sig, ansöka l. hemställa om, fråga om; (ibl.) uppfordra, bönfalla om, tigga; (kortsp.) ha budet, avge bud 2 göra anspråk på, vilja ha, kräva 1 3 (åld., bibi.) ha l. hysa begär l. åtrå efter, ha lust l.

begärelse (till); ha ett gott öga till, längta l. trängta efter, åtrå, åstunda, eftertrakta nJ, eftersträva, önska 2 — begära ngns huvud på ett fat kräva vedergällning l. bestraffning

begäran anhållan, bön, ansökan, önskan, framställning, framställan, hemställan, hemställning, anfordran, anmodan, uppmaning, äskande, vädjan, petition, böneskrift, supplik, inlaga; krav, fordran 1; anspråk — på

begäran ombedd, som beställt; extranummer)

begärelse 1 (mest bibi.) begär, åtrå, lusta 2 (prov., vard. för) lystnad

begärlig' l (motsats: illa omtyckt) eftersträvad, efterlängtad, eftersökt, åtrådd, omtyckt, populär, lockande, tilldragande, åtråvärd, attraktiv; (om matvara) smaklig, ap-titlig; se förförisk 2 (motsats: svårsåld) efterfrågad, gångbar, lättsåld 3 (motsats: ointresserad) se lysten, benägen, begiven på, (vard.) galen (efter)

behag 1 (motsats: misshag) belåtenhet, välbehag, tillfredsställelse, njutning 2 (motsats: onåd) ynnest, gunst, bevågenhet, nådigt välbehag, 'nåd', grace 3 (motsats: motvilja) tycke, håg, böjelse 4 (motsats: olust) välbefinnande, förnöjelse,(ibl.)nöje, trevnad, trivsel, agremanger 5 (motsats: nödvändighet) önskan, godtycke 1, avgörande, (ibl.) bestämmande 6 (motsats: klumpighet)

behagfullhet, behagligt väsen, finhet o. älskvärdhet, förfining, finess, elegans, grace, gra-tie, charm, ljuvhet, täckhet, ljuvlighet; tilltalande sida 7 (i plur.) yttre företräden, sköna kroppsformer; (vard. för) (kvinno)-bröst — efter behag efter (för)gottfinnande, efter eget avgörande l. bestämmande, efter eget skön, skönsmässigt, på eget beråd, godtyckligt, fritt, som man (själv) vill, (mus.) ad libitum; (ibl.) självrådigt, egenmäktigt — finna behag i se tycka om —- till

behag (vara) till lags l. till nöjes, för att

behaga, för att ställa sig in, jfr behaglig

behaga l slå an på, göra ett gynnsamt l. gott l. behagligt l. fördelaktigt intryck på, vara (väl)behaglig(t) för, glädja, bli l. vara omtyckt av, tilltala, charmera, falla (ngn) på läppen, falla i god jord, tillfredsställa, vara l. göra (ngn) till behag l. till nöjes i. till lags l. till viljes; smaka, vinna gillande l. bifall 2 se intaga 7, vinna tycke l. gunst, attrahera, (ibl.) ställa sig in 3 (i högre st. för) synas gott, vara (ngn) kärt, (åld.) täckas 4 (i högre st. för) önska, finna för gott, (det) lyster (mig), ha lust till, vilja; värdigas l. (åld.) värdes, nedlåta sig till, vara så god l. vänlig, (vilja) ha l. vara av den godheten 5 ta(ga) sig friheten,


tillåta sig — låta sig behaga finna välbehag i, väl uppta(ga), ta(ga) väl upp, gärna l. med nöje se l. hålla till godo med — vad behagas se vafalls

behagfull intagande, fin o. behaglig, förtjusande, charmfull, charmerande, ljuv, älsklig, täck, graciös

behaglig 1 (motsats: misshaglig) (åld.) täcke-lig; kärkommen, välkommen, 'kär' 2 (motsats: obehaglig) (om sak) njutbar, angenäm, agreabel, ljuv, ljuvlig, lustbetonad, tilltalande; 'trevlig', 'smaklig', (om vin o. öl) 'rund'; glädjande, fägnesam, fägnande, nöjsam, trivsam, ombonad, hygglig, (vard.) mysig; vilsam, bekväm, maklig; (om person) älskvärd, trevlig, förtjusande, vinnande, intagande, tilldragande, attraktiv, sympatisk,

behagfull, täck, graciös, näpen, nätt, (åld.) täckelig 3 (om tid) lämplig, läglig, passande, tjänlig, lagom, (i) rätt(an) (tid) — på

behaglig tid (jur. för) på obestämd tid; vid godtyckligt bestämd tid, efter behag

behagsjuk se kokett 1

behagsjuka se koketteri

behandla 1 se hantera; spela l. traktera (instrument) 2 använda, bruka, begagna 3 förfara l. handskas l. göra med, gå (varligt) fram med 4 handlägga 5 bearbeta, bereda (skinn), preparera; 'gå över', (ibl.) ansa, retuschera 6 ge läkarvård, sköta, kurera (med) 7 avhandla, framställa, skriva om, utveckla (en fråga), (ibl.) ta(ga) upp 8 beröra, gå in på, genomgå ru, tala om, yttra l. uttala sig om, dryfta, diskutera, debattera, 'ventilera' 9 bete sig mot, bemöta, umgås med, 'ta' (folk) — behandla ngn efter förtjänst behandla strängt, ge ngn hans beskärda del l. så mycket han tål, ge ngn så mycket stryk l. smörj som han förtjänar, jfr vedergälla ■—- behandla som ingenting l. som luft

behandla som om man inte funnes, se strunta i, negligera, förakta

behandling 1 hanterande, hantering, manövrering, manipulation, handläggning, (ibl.) utredning, genomgång; föredragning (av ett ärende); tillvägagångssätt, bearbetning, beredning, procedur 2 behandlingssätt,

behandlingsmetod, förfarande, kur, terapi, 1 vård; ingrepp 3 framställning, prövning, diskussion, debatt 4 bemötande, beteende, mottagande, (hård) medfart

behjälplig — vara behjälplig med vara (ngn) till hjälp l. bistånd l. nytta, hjälpa 2

behjärta 1 lägga på hjärtat l. sinnet, beakta, betänka 2 2 ta(ga) sig ngt nära, ha hjärta för, hysa medlidande med, ömma för —

behjärtad modig, käck, frimodig, orädd, oförfärad, tapper, oförskräckt

behjärtansvärd tänkvärd, beaktansvärd, tacknämlig, ömmande, angelägen

behov l saknad (av), brist (på); krav, anspråk, önskan, åstundan, längtan; (åld.) tarv; behövlighet, nödtorft; (ibl.) nödvändighet; (till ngns) nytta l. gagn, (för eget) bruk, (för egen) användning, (för ngt) ändamål, (för

Sida 45[redigera]

Status: Inte korrekturläst. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 25 nov 2013.

efter behov—l bekant

ngns) räkning 2 förnödenhet, nödvändighetsvara, behovsartikel 3 naturbehov, (åld.) tarv — efter behov alltefter l. i mån av behov, allt efter som det erfordras l. behövs l. är nödvändigt l. behövligt l. lämpligt l. nödigt — ha behov av se behöva 1 —- vad göres oss mer vittne behov (bibi. för) ytterligare vittnesmål l. vittnesbörd behövs icke l. är obehövliga — vara av behovet påkallad vara välbehövlig l. synnerligen önskvärd, jfr krävas — vara i behov av se behöva 1, sakna 2, krävas — vid behov i nödfall, när l. om det gäller, se under gälla

behovsartikel (motsats: överflödsvara, lyxartikel) nödvändighetsartikel, vardagsvara

behåll — i behåll 1 se kvar 2, i besparing l.

beredskap, orörd 2 i säkerhet l. trygghet, i (gott) förvar; i gott l. oskadat skick, räddad, välbehållen, intakt

behålla 1 (motsats: mista) ha kvar l. i behåll l. sparad l. åter l. över l. igen, fortfarande äga l. inneha, förbli i besittning av 2 (motsats: släppa, göra sig av med) se hålla kvar, låta stanna (kvar), hålla fast vid, (vard.) klämma på (ngt), (ibl.) undanhålla l. innehålla l. förhålla (lön); förtiga 3 (motsats: ändra) se bibehålla, alltjämt åtnjuta (oavkortad lön), stå fast vid (en åsikt), hålla vid makt 4 (i högre st., i synnerhet bibi. för) förvara, gömma; fästa (i minnet) 5 vinna (segern)

behållare bassäng, cistern, reservoar, tank; lägel, jfr förvaringskärl, (fys.) recipient; (öppen) back; (för gods) container; (cylindrisk) holk; (för film) kassett; (tekn.) cylinder, kanna, skänk, -samlare

behållning 1 överskott, återstående tillgångar, saldo, rest, återstod; ren vinst, förtjänst, (netto)inkomst, (teat.) recett; reveny, netto; utbyte, resultat, kontenta 2 (ha) gagn l. nytta (av)

behäftad med (motsats: fri från) angripen l. lidande l. (ibl.) smittad av; full av,

bekajad med, vanprydd l. vanställd av (fel); graverad l. belastad med, besvärad av, häftande i, förbunden l. förenad l. förknippad med

behändig 1 (motsats: klumpig) vig, lätt, graciös, flink, smidig, jfr händig 2 klipsk, fyndig 1, skicklig, duktig 3 (motsats: ohanterlig)

bekväm, lämplig, lätthanterlig, 'praktisk', passande, 'vig' (att ha med sig), sinnrik, inventiös, (prov.) rahänd, tinglig 4 näpen, (små)nätt

behärska 1 ha i sin makt, härska över, ha i sin hand, vara herre över, bestämma över, utöva l. ha herravälde över, råda över, styra,

tygla, kunna linda (ngn) om sitt finger; vara på höjd med (situationen) 2 (om tanke l. idé) vara rådande l. förhärskande inom,

bestämma, besjäla, sätta (sin) prägel på, prägla, dominera 1, omspänna 3 (hand.) kunna

bestämma priserna på, ha (marknaden) under kontroll, kontrollera (marknaden) 4 (om ämnesområde) vara (fullständigt) hemma-

(stadd) i, vara inne i, kunna, (väl) känna; (om instrument) bemästra, väl hantera 5 (om höjd l. berg) dominera, höja l. resa sig över, äga l. lämna utsikt över, 'överblicka' — behärska sig hålla sig lugn, vara lugn, se under 2 lugn, lugna sig, lägga band på sig, visa sig oberörd, vara l. bli herre över sig själv, bevara sin självbehärskning, hålla tillbaka l. undertrycka l. tygla sina känslor, dölja sin vrede, iaktta(ga) ordning och skick, hålla sig i styr, hålla sig på mattan, (inte kunna) bärga sig (för skratt), styra sig, (kunna) styra sin tunga, bemästra sig, hålla sig i skinnet, hålla sig inom skrankorna, ta(ga) sig i akt, tänka sig för, besinna sig, moderera sig, (inte kunna) hejda sig, göra våld på sig, (be)tvinga sig, tygla sin harm, knyta näven i byxfickan, kväva sitt skratt,

bita ihop tänderna, kuva sina begär —

behärskad 1 självkontrollerad, (ibl.) tålig, se måttfull, 2 lugn i, dämpad, stram, värdig, kylig, kall(blodig) 2 besatt (av)

behärskning (motsats: hänförelse,

besinningslöshet) måttfullhet, sans 2, (själv)besinning, fattning, sofrosyne; (själv)kontroll, styrsel, (förlora) herravälde(t över), självbehärskning, (själv)disciplin, balans, sinnesjämvikt, kontenans, stoicism

behörig 1 vederbörlig, tillbörlig, stadgad, (plikt)skyldig, lämplig, passande, korrekt, riktig 2 erforderlig, nödig, rimlig, skälig, väl avpassad, (ibl. nära) tillräcklig 3

berättigad, befogad, kvalificerad, meriterad; rätt(mätig), laggill, legitimerad, auktoriserad

behörighet befogenhet, kompetens, auktorisa-tion

behöva 1 ha l. vara i behov av, ha bruk l.

användning för, vilja ha, (inte) vara (be)tjänt av l. med, (åld.) tarva, (vard.) göra med; ha av nöden, ej kunna undvara l. vara utan, (prov., i Sydsv.) tränga Lill, se kräva 3

2 känna behov av, se sakna 2; vara tvungen att, vara nödsakad att, ha att, se måste; vara skyldig l. pliktig att, ha skyldighet att; ha skäl l. orsak l. anledning att; vara nödvändigt l. behövligt, böra, tåla (att diskutera)

3 känna behov (att förrätta sitt tarv), 'vara nödig' — behövande i behov av understöd, se fattig 1, jfr stackars

behövlig se nödvändig

beivra (motsats: låta passera) ingripa l. inskrida mot, söka få avskaffad l. bestraffad, icke lämna ostraffad l. onäpst; vidta(ga) (laga) åtgärder mot, dra(ga) (ngt) inför rätta, göra sak av, anhängiggöra; åtala, åklaga; (ibl.) näpsa l. (be)straffa l. angripa l. klandra (ett oskick), vända sig (e)mot

bejaka (motsats: förneka, bestrida) besvara jakande l. med ja, säga ja till, jaka till, nicka bifall l. god mening, erkänna, inte förneka l. visa ifrån sig; (åld.) bevilja; se

bekräfta 1

bekajad (med) behäftad (med), ansatt l.

besvärad (av), lidande l. ansatt (av)

1 bekant (subst.) bekantskap, konnässans,

Sida 46[redigera]

Status: Inte korrekturläst. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 25 nov 2013.

2 bekant—bekymra sig

umgängesvän, kamrat, väninna, jfr 1 vän 1, (vard.) bekanting, känning

2 bekant (adj.) 1 se känd under känna, veter-lig, (ibl.) offentlig; omvittnad, i allas l. i var mans mun, på allas läppar, 'ute' (på stån) 2 allmänt känd, se berömd under berömma, given, notorisk, välkänd, bemärkt, välbekant, mycket omtalad l. omskriven, icke obekant; (neds.) beryktad, famös — bli bekant bli känd l. uppenbar, uppenbaras, komma i (dags)ljuset, komma i dagen l. till synes, träda i dagen, komma ut, upptäckas, avslöjas, 'dunsta ut', komma fram 4; framträda 2; framstå, komma l. träda i förgrunden, höras av — vara bekant med 1 (om person) känna, vara presenterad för, umgås med, (ibl.) vara familjär l. förtrolig med 2 (om sak) känna till, vara hemma i, vara hemmastadd i, vara förtrogen med, se under 2 förtrogen 2, vara bevandrad i, vara insatt i

bekanta sig med göra sig bekant med, inleda

bekantskap l. umgänge med, slå sig i språk med, (vard.) slå sig i slang med

bekantgöra se tillkännagiva 1, offentliggöra

bekantskap 1 se kännedom, (ibl. nära) umgänge, förbindelse 2 (om person) se 1 bekant

— göra bekantskap med komma i beröring med, lära känna, få kännedom om, få smaka, uppleva — vinna bekantskap med bli hemmastadd i, komma in i 3

bekantskapskrets umgängeskrets, klick, krets,

bekanta, bekantskaper, omgivning, umgänge, vänkrets

beklaga 1 klaga över, vara ledsen (över l. att), jämra sig över (sin nöd l. olycka), beskärma sig, tycka illa vara; sörja (ngns död), begråta; se ogilla 1, ångra 2 ömka, ynka, tycka synd om, ömma för; kondolera (sorgen) — beklaga sig besvära sig (över), klaga (sin nöd), klaga över sin lott l. sitt öde, öja sig, ömka sig (över), ynka sig, jämra (sig) 2

beklagansvärd 1 beklaglig, se sorglig, bedrövlig

2 ömkansvärd, ynkansvärd, stackars

beklaglig se beklagansvärd; jfr förkastlig

beklagligtvis beklagligen, se tyvärr

bekläda 1 se ikläda 2 (be)täcka 3 överkläda ni, fodra, (tekn.) förhyda, (sjö.) slabba (m. segelduk), se kläda 1 o. 2, garnera, besätta 4 inneha (ett ämbete), sköta, förvalta, fylla, förestå, bestrida; [bekläda (ngn) med (ett ämbete etc.)] ge, göra till innehavare av

beklädnad 1 beklädande, ekipering, utrustning med kläder 2 överdrag,'bark'; (fys.) (metall)-armatur; panel(ning); (sten)glaci1

beklämd (motsats: uppsluppen) tryckt, ängslig, nedstämd, nedslagen, ledsen 1, moloken

beklämmande tryckande, pinsam, nedslående, nedstämmande, dov (oro), ledsam, dyster, sorglig

beklämning oro, ängslan, förstämning, melankoli, (med.) oppression; sorg

bekomma 1 se mottaga 2, 2 få 1, (i högre st.) undfå 2 påverka, beröra, bekymra; (inte) göra (ngn ngt), (vard.) (inte) röra i ryggen

— bekomma (ngn) illa ha dåliga följder l.


dålig inverkan på, menligt inverka på, ha dåligt inflytande på, lända till skada —

bekomma (ngn) väl ha goda följder l. god inverkan på, fördelaktigt inverka på, ha gott inflytande på, lända till nytta, göra gott, hjälpa 4 — väl bekomme håll till godo, se under god; (iron. för) väl förtjänt; prosit

bekosta se kosta på 1, finansiera, förlägga, jfr ansvara 2; bestå l. släppa till medlen till, bestrida kostnaderna, bjuda (ngn) på (ngt), spendera, jfr betala 1

bekostnad — på ngns bekostnad l. på

bekostnad av 1 för ngns medel, på ngns räkning 2 med åsidosättande av, med uppoffring av, med förlust av, till förfång för

bekräfta 1 (be)styrka, besanna, intyga, betyga, fastslå, besegla, vitsorda, affirmera, konfirmera, attestera, verifi(c)era, (be)jaka, säga ja till; vittna om, vara ngns vittne (att), bära syn (för sägen l. sägen), (be)visa, (språkv.) belägga (med exempel), jfr stödja 5 2 fastställa, konstatera, stadfästa 1, jfr 2 klubba 2, (jur.) (med ed) fästa; ratificera, auktorisera, sanktionera, parafera (politiskt dokument) — bekräfta sig bekräftas, visa sig vara riktig, se hålla stick l. streck, se visa sig 4 under 2 visa

bekräftelse 1 (be)styrkande, bevis, belägg, konfirmation, insegel, (åld.) underpant 2 fastställelse, stadfästelse, sanktion, ratifikation, ratificering; försäkran; intyg, kvitto, verifikation; (ibl.) handsöl

bekväm 1 (lätt)hanterlig, praktisk, ändamålsenlig, händig, behändig, lättvindig, 'vig', (om metod) gen, (prov.) rahänt, tinglig; angenäm, behaglig, ombonad, komfortabel, (vard.) mysig; [sittvänlig, fotriktig] 2

be-kvämlig, se maklig, lat 1 3 (åld. för) lämplig, duglig, passande, lämpad — bekvämt (adv., även) ledigt, lätt, utan svårighet, lätteligen,

bekvämligen

bekväma sig (till) övervinna sin lättja l. trötthet, förmå sig, motvilligt göra, gitta, idas, orka; finna sig i

bekvämlighet se flegma; komfort, agremang(er) — moderna bekvämligheter modern utrustning, alla nutida fördelar, modern komfort

bekvämlighetsinrättning se toalett 2

bekymmer ängslan, oro 1, farhåga, fruktan, (ibl.) bävan; sorg 1, 'sten'; omtanke, omak, besvärligheter, tråkigheter, svårigheter, (ngns) 'huvudvärk', (ibl.) stötesten, (relig.) 'kors'

bekymmersam se brydsam, oroväckande, svår 1

bekymmerslös 1 (motsats: bekymrad, orolig)

bekymmerfri, se sorgfri, lugn, optimistisk, sangvinisk 2 (motsats: noggrann, samvetsgrann) se obekymrad, sorglös 2, liknöjd, vårdslös, lättsinnig

bekymra 1 oroa, ängsla, plåga, 'tynga', 'kvälja', bedröva, sätta myror i huvudet (på) 2 (inte) bekomma, intressera, 'röra', se angå — bekymra sig 1 [bekymra sig för] vara ledsen, se oroa sig 2 [bekymra sig omj se bry sig om under 2 bry, besvära sig med,


Sida 47[redigera]

Status: Inte korrekturläst. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 25 nov 2013.

bekymrad—bemanna sig

sköta om, syssla med, ta(ga) sig an, vinnlägga sig om, låta sig angeläget vara; ta(ga) intryck av, låta sig påverkas av, (inte) ta(ga) notis om l. fråga efter l. tänka på —

bekymrad se orolig 3, ängslig, dyster 1, rådvill

bekämpa kämpa l. strida (e)mot, föra strid mot, ligga i fejd med, angripa, förfölja, jfr betvinga, se motarbeta, bryta sig mot, jfr motstå; (ibl. nära) utrota (ogräs)

bekänna 1 se erkänna 1 2 medge, yppa, tala om, bikta 3, skrifta; (vard.) förklara 3 (relig.) hylla, förklara sig tro på — bekänna sig till se erkänna 2 — bekänna färg (bildl.) bekänna kort, yppa sina avsikter l. planer, öppet uttala sin mening, tala rent ut, 'sjunga ut', visa vart man hör

bekännelse 1 erkännande, (ibl.) medgivande, tillståelse, eftergift; se bikt 2 trosbekännelse, konfession; bekännelseskrift

belacka (åld. l. skämts, för) förtala

belagd se under belägga

belamra ligga o. hindra, ligga o. skrymma;

se 2 fylla 1, belasta, betunga

belasta 1 lasta; överhopa, rikligen förse; vila l. ligga tungt på, tynga (på), belamra 2 (tekn. för) utta(ga) (ett visst) arbete av, låta uträtta (ett visst) arbete; påföra (utgift l. kostnad), debitera; betunga, besvära, anstränga —

belastad tyngd, besvärad, handikappad —

belastad med se behäftad med — ärftligt

belastad med sjukligt påbrå, sjukligt predis-ponerad, degenererad

beledsaga se ledsaga

belevad (motsats: simpel, opassande, vulgär) se taktfull, umgängesvan, världsvan, av värld, salongsfähig, väluppfostrad, välartad, kultiverad, bildad, förfinad, distingerad, 'polerad', verserad, urban, gentlemannalik, gentlemannamässig, ridderlig, chevaleresk, galant, nobel, fin; (ibl. nära) artig, förbindlig, hövisk, uppmärksam, förekommande

belopp penningsumma, jfr summa 2

belysa 1 lysa på, skina på, jfr bestråla; (fotogr.) exponera; sprida ljus i, upplysa ru, eklärera, illuminera 2 ge upplysning om, kasta l. sprida ljus över, klarlägga, åskådliggöra, visa, förtydliga, illustrera, exemplifiera, se förklara 2, utlägga — belysande upplysande, karakteristisk, 'talande', åskådlig, illustrativ

belysning 1 sken, ljus, dager, dagsljus(belys-ning); eldsljus, elektriskt ljus;

belysningsarrangemang; (teat.) ljussättning; ljusfördelning 2 (se ngt i visst) 'ljus' l. perspektiv, (ge en annan) 'färg' (åt tillvaron); (ny) klarhet, (annan) syn, förklaring; utredning, analys, framställning

belåna 1 låna (pengar) på, diskontera (växel)> jfr pantsätta, (ibl.) inteckna, förpanta, 2 lämna lån på

belåten se nöjd under nöja sig, förnöjd, tacksam, nyter; förtjust (i); se mätt — vara

belåten (med) trivas (med), finna sig i; (inte) vara betjänt med l. av

belåtenhet tillfredsställelse, förnöjelse, (i hög-

re st.) fägnad — till belåtenhet till lags, till pass, tillfredsställande

belägen liggande, jfr befintlig 1, placerad, stationerad, (ibl.) orienterad

belägenhet se läge

belägg bevis, stöd, exempel, bevisande citat,

vittnesbörd, (ibl.) he'mul

belägga 1 lägga (matta) på l. över, (be)täcka (med kuddar), övertäcka ru 2 garnera (tårta) 3 överdra(ga), överklä(da) ru, beslå (med imma); (koppar)förhyda, foliera (spegel), för-. gylla, fanera 4 markera (plats), reservera, ta(ga), 'vika' 5 (mål.) pålägga lU (färg) 6 bekläda (med plattor), armera (med plåtar), sko (med järn); besätta l. kanta (med band)

7 förse (med) l. påsätta l. åsätta (stämpel)

8 fängsla l. fjättra (med bojor) 9 [belägga med straff] ådöma; [belägga med kvarstad] sätta i taka händer, se beslagtaga; [belägga med avgift l. lösen] påföra, fastställa, kräva 10 (sjö.) göra fast, fästa 11 uppta(ga) l. fylla (sjukhus med patienter) 12 (språkv.) (med exempel l. citat l. belägg) styrka l. bevisa l. bekräfta riktigheten l. befintligheten av, finna belägg för, underbygga — belagd 1 besatt, betäckt; se upptagen 1 2 (om tunga l. hals) oren, blek, tjock 3 (om stämma) oklar, (en smula) hes, matt, dämpad

beläggning 1 täckande, beklädande 2 täckande l. skyddande (yt)lager, (tenn)folie; anlöpning, ärg, patina; imma; (ibl.) skovor 3 (sjö.) fastgöring (av tross); förtöjning(s-ring) 4 hinna (på tänder l. tunga) 5 antal (hotell)-gäster l. patienter

belägra 1 innesluta (med trupper), inringa, innestänga, avspärra, omgiva 2 samlas l. skocka sig omkring l. utanför l. i, besvära, bestorma

belägring avspärrning, blockering

beläst (motsats: illitterat) beläsen, boksynt, (ibl.) studerad; kunskapsrik, allmänbildad, (mång)kunnig, bokligt bildad, boklärd, lärd 1, (litterärt) orienterad, litteraturkunnig, litte-rat, (ibl.) litterär, bevandrad

beläte 1 (bild)stod, (avguda)bild, helgonbild 2 (relig.) (Guds) avbild 3 (åld. för) urbild, förebild 4 (bildl.) 'träbeläte', 'stock', trög-basare, 'träbock'; varelse, skepnad, gestalt, figur

belöna se löna, hugna, premiera, honorera

belöning lön, vedergällning, vederlag, betalning, ersättning, gottgörelse, dusör, gratifikation, nådevedermäle, ynnestbevis; (ibl.) utmärkelse; (heders)pris, tävlingspris; premium, premie

belöpa sig på falla på ngns andel, (vid fördelning) komma på, se utgöra 1 — belöpa sig till uppgå till, gå på, se utgöra 1

bemanna (sjö.) förse l. utrusta med manskap l. besättning l. personal l. servis, besätta, bevära; inta(ga) sin plats vid (rå), manna (reling) — bemanna sig stålsätta sig, rusta l. (be)väpna sig (med mod l. tålamod); ta(ga) mod till sig, fatta mod l. tillförsikt, jfr hämtaSida 48[redigera]

Status: Inte korrekturläst. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 25 nov 2013.

bemanning—bereda sig på

sig, intala sig mod, hämta sinnesstyrka, strama upp sig, jfr rycka upp sig

bemanning manskap (på fartyg), se besättning 1

bemantla dölja, överskyla

bemedla se förmedla — bemedlad se rik 1 — mindre bemedlad (som lever) i (relativt) små villkor, fattig 1

bemyndiga ge rätt (att), befullmäktiga, auktorisera 1, ackreditera, överlåta l. överlämna åt, berättiga

bemyndigande tillåtelse, makt och myndighet, jfr kompetens, fullmakt, förordnande, auktorisation, rätt

bemäktiga sig 1 tillägna sig, erövra, underlägga ni sig, sätta sig i besittning av, göra sig till herre över, bringa i sitt våld, (in)-ta(ga), röva; försäkra sig om, fånga, fast-ta(ga) ni, gripa, ertappa; tillvälla sig, tillskansa sig, ockupera, usurpera, inkräkta, anamma, lägga beslag på, 'nappa', lägga embargo l. (vard.) 'vantarna' på, se stjäla 1, beslagtaga, annektera, uppbringa, kapa 2 (komma att) behärska, få makt med, beta(ga), överväldiga — bemäktigas av fyllas av, gripas av

bemälde l. bemälte (kanslispr.) merbemälde, (åld.) besagde; sagde, (mer)berörde, (ovan-l. nedan- l. förut- l. mera)nämnde, (förut) omtalade, samme, denne, ifrågavarande, nyssnämnde

bemänga blanda upp (med), blanda in (i)

bemärka (hand. o. åld. för) iakttaga 1, märka 3; se framhålla 2 — bemärkt 1 (om plats l. läge, motsats: opåaktad) uppmärksammad, framträdande 2 (om person) märklig, notabel, se berömd under berömma, 2 bekant 2, anmärkningsvärd — göra sig bemärkt låta tala om sig, utmärka sig, se framträda 2, göra sig gällande, se under gälla, tjäna l. förtjäna l. vinna sina sporrar, se under sporre

bemärkelse se betydelse 1 — i den bemärkelsen

1 det avseendet

bemärkelsedag märkesdag, betydelsefullt datum, märklig (minnes)dag, högtidsdag

bemästra övervinna, tygla, kuva, betvinga, göra våld på; se behärskd 4; få makt med, få bukt med, rå med, (vard.) klara —

bemästra sig se behärska sig

bemöda sig (om) se anstränga sig, 2 sträva

bemödande se 1 möda, (ibl. nära) försök, ansats

bemöta 1 besvara, svara på, inlägga gensaga mot, gendriva 2 behandla, hantera, mot-ta(ga), uppträda mot, uppföra sig l. bete sig mot

bemötande 1 mottagande, behandling 2 genmäle, gendrivande, vederläggande

ben 1 (ben)knota, köttben; (med.) spång; (plur.) (ngns) jordiska kvarlevor, stoft

2 (plur.) nedre extremiteter, (ibl.) skänklar, hasor, (skämts.) fortkomstledamöter, (vard. o. si.) apostlahästar, läggar, skankar, skånkar 'påkar', 'spiror', 'stolpar', 'störar' — bara skinn och ben utsvulten, utmärglad, mager


som ett skelett — kasta l. slänga till ngn ett (kött- l. fläsk)ben ge ngn en vedergällning l. gratifikation, trösta — lägga benen på ryggen se skynda (sig), 2 springa 1, ta(ga) till fötterna, jfr 3 fly 1 — på benen på fötter, uppstigen, (vara) uppe, i rörelse — sticka svansen mellan benen moloken drypa av, se kapitulera 2, jfr skämmas 2 — stå på egna ben reda sig själv, vara l. bli sin egen — ta till benen l. fötterna se 2 springa 1, 3 fly 1

bena upp l. ut utreda ru, 'dissekera', analysera, 'peta i'; klara upp, lösa

benhård stenhård, hård som flinta; bergfast, principfast, förbenad, förtorkad, formalistisk

benig 1 full av ben; knotig, skinntorr, mager, kantig 2 (vard. för) kinkig 3, mödosam, krånglig 2, svårfattlig

benign (med.) se godartad 1

benkläder se byxor

benrangel se skelett 1

benstomme benbyggnad, skelett

benåda 1 efterskänka straff (för), (av nåd) befria från straff, ge l. låta få nåd, skona, ge amnesti l. pardon 2 välsigna; (åld. för) hugna l. lyckliggöra (med) — benådad rättfärdiggjord, frälst; rikt utrustad, 'gudabenådad', 'välsignad', inspirerad, jfr snillrik

benägen 1 hågad, sinnad, livad 1, stämd, betänkt, frestad, beredd (för); inriktad (på), böjd, fallen (för), lagd för, disponerad (för); se begiven (på), jfr lysten 2 välvillig, tillmötesgående 3 (åld. för) gunstig 1

benägenhet 1 (för)kärlek, böjelse 1, jfr svaghet 4, tendens, (ibl.) mani 2 (åld. för) gunst, ynnest, bevågenhet

benämna 1 (åld. för) kalla, betitla, titulera 2 namnge, uppkalla, beteckna 1 — benämnd vid namn, kallad

benämning se beteckning, namn 1, (ibl.) epitet

beordra 1 (hand.) ge i uppdrag, uppdra(ga) åt, se beställa 1, utskriva 2 (mil.) kommendera, se befalla 1

beprövad se förfaren under förfara, mogen, befunnen god, gillad, pålitlig, proba't, gyllene (regel)

berama uppgöra ru, påtänka ni, planera, förbereda, (till viss dag) utsätta — beramad (även) beslutad, bestämd, fastställd

bereda 1 tillreda, (i högre st.) reda; preparera, jfr bearbeta 2; (mål.) grunda l. grundera (målarduk); (ibl.) appretera (tyg), garva l. sämska (skinn); (om mat) tillaga, se 2 laga 1; mälta (malt); (om mark l. väg) jämna, göra farbar, bana, öppna, röja, bryta (upp) 2 se tillverka; (om naturen) frambringa, alstra, dana, bilda 3 (om ärende) se förbereda 1, utreda 4 (för)skaffa (bekymmer), föranleda, förorsaka, skänka, åsamka, vålla (ngn sorg) 5 lämna l. ge l. erbjuda (tillfälle); jfr förse 1 6 (i högre st. för) undervisa l. utbilda (ungdomar för deras första nattvardsgång) — bereda sig (att l. till l. (ibl.) för) skicka sig; göra sig i ordning l. redo (att), rusta sig, laga sig till (att), förbereda sig — bereda sig på göra sig beredd på (ngt obehagligt), vara


Sida 49[redigera]

Status: Inte korrekturläst. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 25 nov 2013.

beredd—beräkning

lullt beredd på, vänta sig, (e)motse —

beredd färdig, startklar, (stå) på språng l. på lut, se redo; inställd (på), (vara) på sin vakt, rustad l. väpnad till tänderna; villig, sinnad, hågad, benägen, (ibl.) besluten

beredning 1 tillverkning, preparering, behandling, framställning, bearbetning, förberedelse 2 framställningssätt, tillverkningssätt 3 (po-lit.) kommitté, utskott, statsrådsberedning, lagberedning

beredskap (mil.) försvarsberedskap, stridsberedskap; beredskapstrupper; (vard. för)

beredskapstjänst, beredskapstid(en) — i

beredskap till hands, till handa, redo, på lager, färdig, disponibel, i bakfickan, i reserv

beredvillig beredd, villig, genast färdig (att), redo, redobogen, parat, tjänstfärdig, tjänstaktig, tjänstvillig, hjälpsam, förekommande -— beredvilligt (adv., även) se gärna 1

berest (vida) befaren, vittberest, (en) globe-trotter

berg 1 (bergs)höjd, berg(s)sträckning,

bergskedja, bergmassiv, klippmassiv, alp, 1 fjäll, klint, klätt, klippa; berg(s)knalle,

bergshäll, berg(s)klack 2 bergmassa, berggrund, klippgrund, hälleberg, urberg(et), gråberget), gråsten(en), jfr sten 1 3 stor massa l. mängd (av)

bergfast 1 klippfast, se 1 fast 6 2 orygglig, stark, järnfast, bergsäker, orubblig, oböjlig, benhård, obönhörlig, obrottslig, outtröttlig, stabil

berghälsa järnhälsa, kärnsundhet

bergig klippig, stenbunden, stenig, jfr oländig

bergsbruk bergsdrift, bruksdrift,

bergshantering, bergverksrörelse, bergverksdrift, gruvdrift, hytt drift

bergstopp pik, klint, klätt, klack, jfr 1 topp

bergsäker se bergfast, tvärsäker, (vard.) spik-

säker, bergis

bergtagen se förgjord under förgöra, (helt)

fängslad, gripen

berika rikta, göra rik(are), utöka; tillföra vitaminer l. mineralämnen (till mjöl o. margarin)

beriktiga se 2 rätta 2

beriktigande rättelse, (text)emendation

bero 1 [bero av l. på] betingas av, bestämmas av, ankomma nJ på, hänga på, avhänga av, vara hänvisad till, stå i (ngns) skön, lämnas åt (ngns) gottfinnande l. avgörande; styras l. ledas l. behärskas av 2 [bero på] ha sin rot l. grund l. orsak i, grunda sig på, vara orsakad av, dikteras av, bottna l. ligga i, komma sig l. härröra av, förskriva sig från, stå i förbindelse l. samband med, vara att tillskriva, vållas av — det beror på1 det kommer an på omständigheterna, det ligger l. står i vida fältet, det är inte så sagt — låta bero låta (det) vara, låta (saken) ha sin gång, låta udda vara jämnt,lämna (det) därhän; låta (saken) anstå l.'vila', ställa (frågan) på framtiden, inte vid-ta(ga) ytterligare åtgärder, lägga (ärendet) till handlingarna, 'lägga på is'; avskriva (ärendet), 'släppa' (frågan); låta (det) stanna

vid — vad (på mig) beror vad (mig) angår, se under angå

1 beroende (subst.) avhängighet, ofrihet, osjälvständighet, förmynderskap, vasallskap, slaveri, bundenhet, bindning, (ibl.) betryck

2 beroende (part. adj.) ofri, osjälvständig, underordnad, avhängig (av), betingad —

beroende på på grund av, tack vare, (bibi., ibl.) efter — vara beroende av se betingas av, jfr bero 1, bestämmas av

berså lövsal, (ibl.) grotta, lusthus

berusa 1 rusa, stiga l. slå åt huvudet, gå i benen; dricka l. supa (ngn) full, dricka under bordet, 'fylla'; droga 2 skänka sinnesrus, hänföra, bedåra, entusiasmera — berusa sig 1 ta-(ga) sig för mycket till bästa, överlasta sig 2 hänföras, bedåras, se njuta (av) — berusad 1 onykter, drucken, rusig, spritpåverkad, alkoholpåverkad, alkoholiserad, omtöcknad, överlastad, redlös, döddrucken, ankommen, (vard.) full (som en kaja l. alika l. katt l. ett ägg), påstruken, söpen, beskänkt, (väl)-plägad, (över)förfriskad, i gasken, i gasen,

beruskad, 'dragen', 'fuktig', 'kladdig', på tre kvart, 'livad', 'lummig', 'lurig', 'lurvig', på lyran, 'mosig', på pickalurven, på snusen, på dojan, på kapsylen, upprymd, pirum, 'salig', 'säll', 'sned', fylax, lullig, plakat, (kanon)packad, i gungan, i hatten, 'stagad'; (dricka ngn) under bordet 2 livsberusad, väl-lustdrucken, se hänryckt — bli berusad (vard.) fyllna till — berusande rusgivande, narkotisk, upphetsande 1, hänförande

berusning se rus, (vard.) (thinner)sniff, jfr hänförelse

beryktad illa känd, ökänd, vanryktad, notorisk, famös, (vard.) ruffig (trakt), (ibl.) utskriken; jfr misshaglig, ryktbar

beråd — i stort beråd (i stor) villrådighet, tvekan, bryderi — med beråd med vett och vilja, med flit — stå i beråd stå i begrepp, ämna, ha för avsikt

berått — med berått mod se avsiktligt

beräkna 1 uträkna ru, räkna över, räkna på, kalkylera, göra ett (hastigt) överslag; (mat., ibl.) extrapolera; sluta sig till; uppskatta 1, anslå; in(be)räkna, räkna (in), medräkna iii, ta(ga) till, ta(ga) i betraktande 2 2 (noga) överväga, tänka efter, bedöma, vänta (sig); avväga, avpassa, avmäta ru, (om tid) tajma; (ibl.) åsyfta; (ibl.) förutse; påräkna ru, spekulera på, (för)vänta; förmoda, gissa sig till, tro; räkna med — beräknad 1 (motsats: opåtänkt) uträknad, planmässig, utstuderad, överlagd 2 anlagd (på), bestämd l. avsedd (för) — beräknande självisk, egoistisk, egennyttig, streberaktig, målmedveten; planmässig, utspekulerad, spekulativ, raffinerad, underfundig, slug 1, 2 in-trigant, småaktig, nogräknad; diplomatisk, kall, kallblodig, 'nykter' — vara beräknad (att) se avse 2

beräkning 1 uträkning, räkneoperation, kal-kyl(ation), (sjö.) bestick 2; överslag; uppskattning, gissning, värdering; in(be)räk-Sida 50[redigera]

Status: Inte korrekturläst. Inte korrekturläst på Runeberg. Baserad på version 0, hämtad 25 nov 2013.

efter beräkning—besinningslös

ning, (kostnads)förslag 2 övervägande, eftertanke; kombination, spekulation; uträkning, plan, (spelt.) dessäng, (själviskt) syfte; (ibl.) (mot) förväntan l. förmodan 3 (motsats: menlöshet) baktanke, (ond) avsikt, 'politik' — efter beräkning (gå) i lås l. (vard.) efter ritningarna — taga l. ta med i beräkningen ta(ga) i betraktande 2, fästa avseende vid

berätta meddela, se tata om, uppge, yppa, nämna 2, förkunna, överbringa, rapportera, jfr såga 1; förtälja l. (åld.) tälja (om), mäla; (om)förmäla, anföra, påstå; vittna om, skildra, framställa, redogöra för, relatera, referera; (vard.) dra, ta, 'duka upp', 'servera'

berättelse 1 framställning, skildring, återgivning, relation, story, exposé, översikt, referat 2 redogörelse, rapport 3 se historia 2; [parabel, skiss, novellett, historiett, kåseri]

berättiga 1 befoga, jfr bemyndiga 2 rättfärdiga, motivera — berättigad 1 som äger rättighet (att), befogad, behörig, kompetent, (ibl.) legitimerad 2 rättmätig, tillbörlig, (välj-grundad, giltig, (rätt o.) billig, motiverad

berättigande rättighet, rätt, befogenhet, he'-mul; raison d'ëtre, grund, fog (för sig)

beröm (motsats: klander, kritik, varning) lovford), (ibl.) rekommendation; pris, ros, erkännande, eloge, bifall, smicker, komplimanger, berömmelse, ära, heder, anseende

berömdhet 1 ryktbarhet, namnkunnighet

2 celebritet, stjärna

berömlig berömvärd, lovvärd, prisvärd, er-kännansvärd, förtjänstfull, ypperlig, förträfflig, lysande, jfr ärofull; (subst.) (betyget) A, lauda'tur

berömma lovorda, rosa, visa sin uppskattning, hölja med beröm, strö blommor för, lovprisa, se prisa, upphöja, förhärliga, säga artigheter, komplimentera, (ibl. nära) smickra, (ibl.) bre(da) på — berömma sig av yvas, skryta (med), vara stolt över — berömd (be)prisad, lovprisad, bemärkt, ryktbar, namnkunnig, frejdad, (åld.) frejdstor; ansedd, uppburen, renommerad; (väl)känd, erkänd, framstående, bekant, vittbekant, välbekant, 'klassisk' (replik o. dyl.), äre-krönt, celeber, illuster, riksbekant, utmärkt, framträdande, i ropet, på modet, på allas läppar, i allas l. i var mans l. i folkets mun, (vard.) omskriken

berömmelse se rykte 2, anseende, glans, gloria, storhet, namn, namnkunnighet, ryktbarhet; se heder 3, 1 ära 1

berömvärd (motsats: klandervärd) lovvärd, prisvärd, erkännansvärd, vällovlig, berömlig

beröra 1 se vidröra; (om resa) utsträckas till 2 (om)nämna, (kanslispr.) omförmäla;

behandla, avhandla, tala om, handla om; komma in på, gå in på, inlåta sig på, föra på tal, antyda; ha att göra med, stå i samband med, tillhöra 3 göra intryck på, påverka, angå, 2 röra S — beröra (ngn) illa göra ett pinsamt intryck, se vidare under illa — berörd anstucken (av), (ibl.) skadad ]l. angripen (av); beträdd (av människofot);


se även illa berörd — bli obehagligt berörd ta(ga) illa vid sig — berörde (kanslispr.) se

bemälde

beröring 1 vidrörande (av), känning 2 kontakt, tusch l. touche, förbindelse, kommunikation, relation, förhållande, (fackspr.) affinitet, kontiguitet; befattning, umgänge;

samband; jfr beröringspunkt

berörings-taktil — komma i beröring med se vidröra 1, träffa 2

beröringspunkt kontaktpunkt, mötespunkt;

beröring, föreningslänk, föreningsband, överensstämmelse, likhet

beröva avhända, frånhända, taga ifrån, undandraga), avtvinga ni, bestjäla, plundra på, jfr stjäla 1; beta(ga) l. förta(ga) (sansen l. andan), förkväva (friheten) — beröva sig avhända sig, göra sig av med — berövas se förlora 1 — berövad saknande, i saknad av, blottad på, förlustig

besanna 1 erfara sanningen av, sanna 2 visa sanningen l. riktigheten av, se bekräfta 1,

befästa (med ed) — besanna sig l. besannas

bekräfta sig l. bekräftas, förverkligas, hålla stick l. streck, slå in, inträffa

besatt se under besätta

bese ta(ga) i betraktande, (närmare) betrakta, åse, åskåda, se (noggrant), se 1 se pä 1; se över; se sig om (i) — noga besett strängt taget, se vidare under noga

besegla 1 se bekräfta 2 bevisa; avgöra

besegra segra över, övervinna, bli (ngn) övermäktig, 'slå', (vard.) 'klå'; betvinga, kuva, erövra, 'tvinga på knä', (ibl.) lägga för sina fötter; kasta (fiende) över ända, övermanna, nedkämpa, nedslå ni; överväldiga, undantränga; (idrott.) slå ut, utklassa, (grundligt) överspela, knocka, däcka, (idrott.-sl.) ge på 'nöten', toffla till; (vid omröstning, ibl.) överrösta, votera ut — besegras (även) duka under, lida nederlag, ligga under, bli slagen till (en) slant, (vard.) få 'stryk' l. 'smörj', åka på blåsning

besiktiga besikta, (av)syna, granska, inspektera

besiktning avsyning, översyn, genomgång,

inventering, visitering, inspektion

besinna se betänka, beakta, tänka efter, fundera 2 — besinna sig 1 se betänka sig, lägga

band på sig, sansa sig, jfr behärska sig 2 tänka efter; tänka sig för; ta(ga) sitt förnuft till fånga, dra(ga) 1 betänkande, (utan att) tveka 3 ändra sig, ångra sig 1, avstå 1

besinning se sans; eftertanke, övervägande, eftersinnande, begrundan, reflexion; sinnesnärvaro, fattning 3, behärskning — komma till besinning se sansa sig — mista

besinningen bli tvärarg, bli utom sig, ilskna till, (vard.) få spätt l. spader

besinningsfull (motsats: besinningslös, obehärskad, häftig, arg, omåttlig) se betänksam 1, måttfull, sansad, samlad, nykter 3, överlagd

besinningslös (motsats: besinningsfull, sansad) 1 tanklös, oreflekterad, oöverlagd, förhas-