Wiktionary:Stilguide/Grammatik/Allmänna parametrar

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Detta är en sida som förklarar ofta förekommande parametrar i grammatikmallarnas syntax.

Som exempel kan du till höger se ett parameterschema över {{nn-subst}} som den ser ut då de utseendeändrande parametrarna som beskrivs på den här sidan används.


Faktakoll: {fakta}
Böjningar av <sidnamnet> {betydelser} Singular Plural
{genus} Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ <sidnamnet> {2} {3} {4}
Som förled i sammansättningar används {förled}.
Not:

{not}


Parametrar och argument i mallens syntax

[redigera]
  • Parametrar kallas de namn eller de nummer som argumenten binds till i mallens syntax.
  • Argument är det värde som ges till parametern.
  • Grammatikmallarna bygger på två typer av parametrar: namngivna och numrerade.

Numrerade parametrar

[redigera]

Tabellrutorna som redovisar böjningsformerna numreras i regel 1, 2, 3, osv. i första hand antingen från vänster till höger i rader eller uppifrån och ned i kolumner beroende på vad som är mest lämpligt i den aktuella mallen. Hur rutorna är numrerade ska framgå av parameterscheman som finns presenterade på sidan för mallens användningsbeskrivning. Innehållet i varje tabellruta kan anges genom att binda ett argument (böjningsformen utskriven) till den för rutan motsvarande numrerade parametern.

I allmänhet används sidans namn till att fylla i ruta 1, men detta kan om behov skulle uppstå ändras genom att parametern 1 ges ett annat argument.

Ibland är angivandet av argument till numrerade parametrar obligatoriska. Ibland finns de endast tillgängliga för att kunna ändra innehållet i en specifik ruta i tabellen då uppslagsordet antingen böjs på ett sätt som inte är regelbundet nog för mallens grundfunktion, eller då flera stavningsvarianter är tänkbara för en viss böjningsform.

Här förklaras kort hur numrerade parametrar är tänkt att användas:

2=ord ger [[ord]] (korrekt)
2=ord1, ord2 ger [[ord1, ord2]] (felaktigt - varje ord ska länkas för sig)
2=[[ord1]], [[ord2]] ''ger'' [[ord1]], [[ord2]] (korrekt - på detta sättet länkas varje ord för sig)
2=- ger <långt streck> (korrekt - indikerar att formen i den aktuella rutan saknas)
2=? ger ? (korrekt - indikerar osäkerhet om formen existerar eller vilken den isåfall är)
2=air bags ger: [[air bags]] (felaktigt - böjningsartiklar för flerordsuppslag har vi inte med, så de ska inte länkas till i tabellen. Flerordsuppslag ska över huvud taget inte förses med böjningstabeller.)
2=<nowiki/>böjningsform (korrekt - Det kan finnas tillfällen då man inte vill länka böjningsformen. Då inleds argumentet med <nowiki/>)

Ett annat sätt att ange numrerade parametrar är att lista dem i ordning utan att ange 1=, 2= osv. framför:

{mallnamn|argument1|argument2|argument3|argument4}

Detta är ofta smidigt om parametrarna uppgår till 4 eller fler och då parametrarna inte bygger på argument som givits namngivna parametrar. Titta på parameterschemat och notera syntaxen som ges i exemplen i användningsbeskrivningen för de aktuella grammatikmallarna.

Ruta 1 fylls vanligen i av sidans namn och presenteras också så i parameterschemat (förenklingen "<sidnamnet>" motsvarar egentligen {1}/{grundform}/<sidnamnet>). Det innebär att formen ändå kan skrivas ut om det blir smidigare, som exemplet här ovan utan angivandet av 1=, 2=, osv, eller då ruta ett behöver ändras av någon anledning (ovanligt).

Namngivna parametrar

[redigera]

Namngivna parametrar används antingen för att förse böjningsmallen med information som krävs för att böjningsinformationen ska visas korrekt i tabellen, eller för att förse böjningsmallen med information som ger tabellen ytterligare funktioner. Vissa av dessa parametrar är sådana som återkommer i praktiskt taget alla böjningsmallar. Därför beskrivs de mer ingående på denna sida, istället för i varje enskild malls användningsbeskrivning.

fakta=

[redigera]

Parametern ska finnas i samtliga uppdaterade grammatikmallar.

Den här parametern används om något finns anledning att ifrågasätta i tabellen eller om det råder tveksamhet inför något som anges i tabellen. Det ger läsaren möjlighet att värdera innehållet i tabellen bättre. Det är alltid bra att använda faktaparametern om någon brist i tabellens innehåll upptäcks, istället för att endast ange en kommentar på diskussionssidan.

Om den här parametern används placeras sidan i Kategori:Wiktionary:Tveksamma böjningsformer.

grundform=

[redigera]

Parametern ska finnas i samtliga uppdaterade grammatikmallar, utom i de grammatikmallar med statiskt innehåll.

Den här parametern används aldrig i själva artiklarna utan endast för demonstration av mallen, exempelvis i användningsbeskrivningarna för grammatikmallarna. Parameterns argument ersätter de delar av mallen som i normalfallet baserar sig på sidnamnet. Det gäller alltid tabellens rubrik (Böjningar av <sidnamnet>), men i många mallar även som grund för de böjningsformer som presenteras i grammatiktabellen.

betydelser=

[redigera]

Parametern ska finnas i samtliga uppdaterade grammatikmallar, utom i de grammatikmallar med statiskt innehåll.

När en tabell inte gäller för ordets samtliga betydelser, finns möjlighet att specificera vilka betydelser grammatiktabellen avser genom att ange parametern betydelser=. Exempelvis används syntaxen betydelser=1, betydelser=2,3, betydelser=1.1-1.2.

genus=

[redigera]

Parametern finns i vissa grammatikmallar.

I de fall böjningsformer delas upp i genus, anges genus relativt ofta som f (femininum), m (maskulinum), n (en = utrum), t (ett = neutrum) direkt i mallnamnet (ibland n (n = neutrum)), men i de enklare mallarna anges det direkt i mallsyntax som en parameter. De vanligaste argumenten som anges med parametern är utrum, neutrum, maskulinum och femininum. Det är önskvärt att alla grammatikmallar som läggs till på uppslagen innehåller information om ordets genus, i de fall detta är relevant för den aktuella ordklassen i det aktuella språket. Parametern genus= inverkar inte på böjningsformerna i sig, utan visas bara i en särskild ruta i tabellen.

rot= m.m.

[redigera]

Parametern finns i vissa grammatikmallar.

Den här parametern används i vissa mallar, där sidnamnet inte är tillräckligt som grund för att forma alla böjningsformer som visas i tabellen. Om rot= finns som parameter framgår det av användningsbeskrivningen av mallen hur denna är tänkt att användas. Parametern rot= är ibland obligatorisk. Några ytterligare parametrar som mer sällan, men återkommande, används i mallsyntax är bland andra pluralrot=, fog=, presfog=, pluraländelse= och genitivändelse=. Också dessa beskrivs närmare i användsningsbeskrivningen av mallen när de används.

förled=

[redigera]

Parametern ska finnas i alla uppdaterade grammatikmallar, utom i de grammatikmallar med statiskt innehåll.

Den här parametern används inte speciellt ofta, men ingår ofta som en del i implementeringen av not=-parametern, så den finns ofta med ändå. Syftet är att kunna ange en alternativ stavning hos ett ord då det förekommer som förled i en sammansättning: Exempelvis blir gata + belysning = gatubelysning. I detta fall anges på uppslaget gata: förled=gatu. Ibland förekommer fler än en variant av förled - för öra finns exempelvis örsnibb och örongodis. Då skrivs på öra: förled=ör- '''eller''' öron.

not=

[redigera]

Parametern ska finnas i samtliga uppdaterade grammatikmallar, utom vanligen i de fall not-rutan har statiskt innehåll.

När den här parametern används läggs en ruta med texten "Not:" och innehållet i argumentet till i nedre delen av tabellen. Syftet är att kunna kommentera någon aspekt av innehållet i grammatiktabellen, exempelvis att någon viss böjningsform sällan används, eller en egenhet hos någon av formerna som är värd att kommenteras. I mallar bestående av tabeller med pronomen, artiklar och dylikt behövs inte denna parameter, eftersom en not, om den behövs, redan finns i mallen, med all information som behövs.