Appendix:Bring/37. Vidfogning

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

vidfogning[redigera]

substantiv

tillfogning, tillökning, bihang, bilaga, efterskrift, postskriptum, additament, accessoarer, tillbehör, supplement, adjunktion, tillägg, tillsats, tillskott, tillflöde, tillslutning, tillblandning, tillväxt, anslutning, anknytning, anknytningspunkt, anknytningsstation, accession, accessionskatalog, komplettering, komplement, fyllnad, fyllmassa, fyllnadsbelopp, fyllnadsarbete, fyllnadsjord, fyllnadsgods, fyllnadslast, fyllnadsord, fyllnadspension, fyllnadsval, fyllnadsämne, fyllning, fyllningsgrus, fyllningsjord, fyllningssten, inflickning, inskjutning, parentes, mellanmening, inympning, isättning, augment;

addition, addend, additionstecken, plus, ansamling, anhopning, råga, påbindning, påbyltning, påbyggnad, påmurning, alluvialbildning, alluvialperiod;

förening, annektering, hopslagning, hopfästning, hopknytning, nästning, förbindelse, förbund, kontakt, sammanslutning, sammanskott, bidrag, understöd;

förökelse, förhöjning, förstärkning, fortsättning, stegring, stigning, avkastning, avkomma, adoption;

sällskap, eskort, ledsagare, ledsagande, mellankomst, knutpunkt.

verb

vidfoga, bifoga, infoga, tillfoga, närsluta, bilägga, tillägga, tillkomma, tillstöta, tillsätta, inblanda, inflicka, inrycka, inskjuta, inströ, isätta, anknyta, vidhänga, adjungera, anligga, träda emellan;

förbinda, förena, förknippa, sammanfoga, sammanföra, inympa, införliva, annektera, hopfästa, hophäfta, hopsätta, nästa, ansluta till, sälla sig till, beledsaga, medfölja, åtfölja, åtföljas, inbegripa, innefatta, innesluta;

förstora, utvidga, stegra, förstärka, öka, föröka, höja, förhöja, fullständiga, vidtaga, fortsätta, biträda, bidraga, råga, råga måttet, addera, summera, tillfalla;

belamra, belasta med, påbylta, påbinda, påbygga, påmura, pålägga, hopa, anhopa, samla, ansamla, sammanpacka;

upptaga, adoptera, knäsätta.

adjektiv, adverb

bifogad, tillfogad, bilagd, närlagd, närsluten, hosgående, hosfogad, hoslagd, åtföljande, innelyckt, tillsatt, tillagd, tillkommen, fullständigande, utfyllande, komplementär, adventiv, accessorisk, supplementär, fyllnads-, tilläggs-, additionell, additiv;

inberäknad, oberäknad, medräknad, inbegripen, inbegripande, omfattande, gemensam, samfälld;

bidragande, förhöjd, upprågad, insprängd;

tillskottsvis, tilläggsvis, vidare, än vidare, därutöver, därtill, vartill, varutöver, yttermera, ytterligare, dessutom, utomdess, därförutom, varförutom, och, ock, också, jämte, därjämte, varjämte, därhos, varhos, plus, tillika, även, ävenledes, ävensom, ävenså, ävenväl, jämväl, detta och mer till, till på köpet, till råga på, extra, i anslutning till, vid sidan av, vid sidan av saken, bredvid, utöver, utom, förutom;

alltmera, vad mer är, så mycket mera, ytter, ytter värre, et cetera, och så vidare, likaledes, likaså, på samma gång, såväl som, icke blott, icke blott utan även, icke blott allenast utan även, icke att förglömma, för att ej tala om, för att ej nämna;

inklusive, däribland, varibland, tillsamman, ihop, ihop med, därvid, varvid, i, i övrigt, för övrigt, eljest, för resten, i förbigående;

i förening, i samråd, samfällt.