Appendix:Bring/10. Saknad av samhörighet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
substantiv

relationslöshet, isolering, uteslutning, motsats, oförenlighet, omotsvarighet, åtskiljande, åtskillnad, inkommensurabilitet, heterogenitet, olikhet, olikformighet;

skiljaktighet, meningsskiljaktighet, oenighet, splittring, misshällighet, missförhållande, söndring, sönderdelning, upplösning, skiljande, skilsmässa;

oavhängighet, obundenhet, oberoende, självständighet;

undantag, måttlöshet, omåttlighet, regelvidrighet, disproportion, konstighet, sällsamhet, inskränkthet, fördomsfullhet;

inkonsekvens, självmotsägelse, felslut, hugskott, löst hugskott, betydelselöshet, betydelselöshet för, irrelevans, otillämplighet;

obehörighet, oförsvarlighet, övergrepp, intrång, intrång i, olämplighet.

verb

sakna samband, ej angå, ej höra hit, icke höra till saken, ej hava att göra med, isolera, skilja, avskilja, lösgöra, ej träffa in på, varken göra till eller från, abstrahera från, hårdraga;

söndra, dela, stycka, våldföra, göra intrång, falla besvärlig, komma olägligt, störa, komma och störa.

adjektiv, adverb

osammanhängande, osammanhörig, heterogen, olikartad, ojämförlig, olik, olikformig, omotsvarig, inkommensurabel, ovidkommande, främmande, främmande för, ej hörande till saken, ej hörande till sammanhanget;

oförenlig, stridig, skiljaktig, motsägande, oense;

avsöndrad, avskild, utomstående, isolerad, avsides, fristående, enstaka, ensam, ensamstående, utstött, ensam i världen, fjärrliggande, fjärrbelägen, avlägsen, utländsk, exotisk, insulär, oskyld, främmande, oberörd;

ovanlig, sällsam, egen, konstig, besynnerlig, särskild, konstlad, krystad, långsökt, tvungen, hårdragen;

olämplig, otillämplig, opassande, obehörig, oanvändbar, ändamålsvidrig, oläglig, besvärlig, ovälkommen, felriktad, missriktad, malplacerad, illa vald, illa anbragt, disproportionerlig, oproportionerlig, oharmonisk, ostämd, missljudande, stötande, , inskränkt, fördomsfull;

oväsentlig, irrelevant, betydelselös, betydelselös för, av underordnad betydelse, tillfällig, löslig, inflickad, parentetisk, mellankommande, episodisk;

oavhängig, oberoende, obunden, obetingad, ovillkorlig, oinskränkt, oansvarig, egenmäktig, självrådig, godtycklig, hänsynslös, spontan, enväldig;

långt därifrån, icke ditåt, fjärran från, utan, förutan, därförutan, utan hänsyn till, oavsett, på måfå, vind för våg;

tillfälligtvis, en passant, i förbigående, i parentes, vid sidan av saken, vid sidan av huvudsaken, vid sidan av kardinalpunkten, vid sidan av ämnet, vid sidan av frågan;

vid sidan av vad som förligger, obetingat, utan fråga, i och för sig.