Appendix:Bring/9. Samhörighet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

samhörighet[redigera]

substantiv

sammanhang, samband, förbindelse, gemenskap, gemensamhet, delaktighet, beroende, förhållande, växelförhållande, relation;

frändskap, skyldskap, släktskap, förvantskap, härkomst, härstamning, blodsband, avföda, yngel, adoption;

förbund, samfund, allians, förening, föreningsband, anslutning, närhet, närmande, beröring, umgänge, bekantskap, deltagande, undseende, aktning, intresse för, inflytande på, samförstånd;

bindning, hopfogning, gyttring, hopgyttring, förknippning, förband, knut, kedja, länk, led, serie, vävnad, följd, oavbruten följd, smitta;

likhet, liktydighet, likformighet, enhetlighet, samma synpunkt, idéförbindelse, idéassociation, analogi, motsvarighet, parallell, parallellism, jämförelse, tillämpning, tillämplighet, relativitet, korrelat, korrelation, korrelatord, homologi, homogenitet, proportion;

syftning, hänsyftning, hänsyn, hänsikt, hänseende, hänskjutning till, hänvisning till, avseende, betydelse för, relevans, ställning till, slutsats, slutledning, konklusion.

verb

sammanhänga, sammanbinda, sammankedja, sammanlänka, förbinda, anknyta, förknippa, hopfoga, hopfjättra, hopgyttra, hopkoppla, hopslå, bifoga, ena, närma, sluta sig till, ansluta sig till, sällskapa, umgås;

hänföra till, hänföra sig till, vidkomma, anbelanga, gälla, angå, beträffa, beröra, röra, röra sig kring, hava att göra med, handla om, höra till, höra hit, höra dit, träffa in på, åsyfta, syfta på, hänsyfta på, anspela, beropa sig på, alludera på, åberopa, åberopa sig på, citera, beakta, taga i betraktande, komma i betraktande, jämföra, motsvara, passa, duga;

innebära, medföra, hava i följe, draga slutföljd, draga slutsats, sluta, sluta sig, sluta sig från, sluta sig till, hänvisa, hänskjuta, tillskriva;

intressera sig för, hänvända sig, hemställa, gå till, gå till en kunskapskälla, slå upp i, se efter i, rikta mot, styra kosan mot, angripa, inverka på, drabba, smitta.

adjektiv, adverb

samhörig, förenad, förbunden, hithörande, dithörande, besläktad, närbesläktad, maka, förvant, associerad, allierad, adopterad, upptagen, delaktig, ömsesidig, invecklad i;

lik, jämförlig, motsvarande, homolog, homogen, sådan, så fatt, approximativ, relativ, korrelativ, korrelat, parallell, proportionell, proportionerlig;

passande, avpassad, tjänlig, duglig, lämplig, betydelsefull för, relevant, tillämplig, syftande på, hänförlig, vederbörlig, vederbörande, behörig;

vidkommande, anbelangande, rörande, beträffande, vad beträffar, angående, vad angår, visavi, apropå, på det kapitlet, på tal om, i fråga om, härom, därom, varom, härav, därav, varav;

i betraktande av, av den anledning, enär, eftersom, emedan, alldenstund, jämlikt, enligt, efter, fördenskull, lämpligen;

varemot, däremot, ehuru, under det att, medan, dock, tvärtom;

jämförelsevis, tillnärmelsevis, approximationsvis, proportionsvis, allusionsvis, likaså, i så måtto, i tillämpliga delar, till alla delar, i många punkter, från sådan synpunkt, från varje synpunkt, såvida, såframt, för så vitt;

vid sidan av saken, i förbigående, i parentes, i övrigt, för övrigt, för resten, för min del, det ligger något däri, det ligger något därunder;

för skull, i namn, för räkning, å vägnar;

klassvis, i tur och ordning, under den rubriken.