Appendix:Bring/24. Skiljaktighet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

skiljaktighet[redigera]

substantiv

skillnad, inkongruens, olikhet, olikformighet, divergens, ojämnhet, oegentlighet, avvikelse, undantag, separatism, separatist, dissenter, partikularism, partikularist;

splittring, meningsskiljaktighet, delade meningar;

missförhållande, missproportion, mesallians, missljud, dissonans, disharmoni, ostämdhet, obehaglighet, kärvhet, oriktighet, felaktighet, inkonsekvens, orimlighet;

olämplighet, oduglighet, oskicklighet, sjöman till häst, oanvändbarhet, otillämplighet, otillräcklighet, obehörighet, otillbörlighet, otillständighet, otillåtlighet;

motsats, motsägelse, motsträvighet, motvilja, ofördragsamhet, intolerans, omedgörlighet, ogenhet, otillgänglighet, oförsonlighet, oförenlighet, kollision, konflikt, sammanstötning, ofred, oenighet, split, tvedräkt, misshällighet, strid, stridighet, fejd, käbbel, gräl, opposition;

avbräck, hinder, intrång, ingrepp, inblandning, oordning, förvirring, ostadighet, ombytlighet.

verb

splittra, söndra, åtskilja, stå i strid mot, skära mot, skorra mot, skrika mot, icke angå, orätt sammanpara, tappa koncepterna, tappa stämningen, tappa humöret, falla ur sin roll, beslå ngn med egna ord;

störa, störande ingripa, stöta, låta illa, besvära, falla sig besvärlig, lägga sig emellan, blanda sig i, lägga sig i, komma objuden, komma olägligt, gå olyckligt, motsätta sig, hindra;

anfalla, bekriga, fejda, ligga i fejd, strida, gräla, smågräla, käbbla, tvista, hemsöka, upphetsa, reta.

adjektiv, adverb

skiljaktig, splittrad, delad, avvikande, inkongruent, omotsvarig, inkommensurabel, divergerande, olika, olikformig, partikularistisk, separatistisk, skild, oförenlig, irrationell, undantagsmässig, oproportionerlig, överdriven, skärande, stötande, skrikande mot, motig, motsägande, inkonsekvent, gripen ur luften;

ovidkommande, otillämplig, otidsenlig, oläglig, illa vald, olämplig, malplacerad, urmodig, oantaglig, ovälkommen, besvärlig, förvänd, bakvänd, oriktig, felaktig, oegentlig, ändamålsvidrig, otjänlig, otymplig, oskicklig, oduglig, oanständig, otillständig, månljus;

disharmonisk, oharmonisk, falsk, ostämd, missljudande, förstämd, nedstämd, olivad, oangenäm, motbjudande, obehaglig, vidrig, otäck, avskyvärd, stridig;

fientlig, oförsonlig, oppositionell, osams, oenig, oense, omedgörlig, motstridig, motsträvig, i vägen för, stridig;

ur led, i olag, ur lag, ur sitt rätta element, efter sin tid, icke på sin plats, illa till pass, som en fisk på landbacken, en sjöman till häst är en styggelse för vår Herre;

ur humör, vid misshumör, på spänd fot, som salt i surt öga, som hund och katt, hand i hår och kniv på strupe, på liv och död;

undantagsvis, trots, i trots av, oaktat, ehuru.