Appendix:Bring/489. Oenighet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

oenighet[redigera]

substantiv

tvedräkt, söndring, splittring, brytning, slitning, strid, stridighet, split, misshällighet, missljud, missnöje, misstämning, missämja, polemik, polemiker, pennfäktare, pennfäkteri, pennkrig, meningsbrytning, meningsstrid, skiljaktighet, meningsskiljaktighet, dissens, dissensus, gensägelse, motsägelse, motstånd, motståndare, motspänstighet, motsträvighet, lärostrid, lärotvist, dissenter, schism, schismatiker, sekt, sekterism, sekterist, heterodoxi, heresi, heretiker, irrlära, irrlärare, irrlärighet, kättare, kätteri, protest, protestant, avfall, avfälling, apostasi, apostat, återkallelse, renegat, förnekelse, förnekare, förkastelse, negering, veto, invändning, vägran;

uppviglare, uppvigling, uppror, strejk, strejkare, lockout, parti, partianda, partibildning, partichef, partidisciplin, partigruppering, partigängare, partihövding, partiledare, partilidelse, partiman, partimanöver, partisinne, partiskrift, partisplittring, partistrid, partitidevarv, partivän, partiväsen, partiyra, intrig, intrigmakare, intrigspel, intrigör;

antipati, ovilja, avoghet, ovänskap, disharmoni, skilsmässa, avvikelse, klander, tadel, förebråelse, reproche, axelryckning, häcklare.

verb

tvista, slitas, bryta med, söndra, splittra, splittra sig, ryckas, tagas om, tagas med ngn, skiljas, bortstöta, förskjuta, vända ryggen, draga sig ifrån, väcka ond blod, intrigera mot, uppvigla, sätta sig upp mot, svika, övergiva, avfalla, utträda ur, avvika från, återkalla, taga tillbaka;

motsäga, negera, bestrida, tillbakavisa, protestera, invända, ogilla, förkasta, förneka, sätta sig på tvären, vägra, avslå, gendriva, beslå med osanning, betvivla, ifrågasätta, skaka på huvudet åt, klandra, tadla, häckla, förebrå, reprochera, missbilliga, misshaga, misskänna, misstycka, vämjas vid;

preja, avpina, avtvinga, avpressa, utpressa.

adjektiv, adverb

oense, splitalstrande, upprorisk, intrigant, missnöjd, misshaglig, ovillig, motspänstig, motsträvig, skiljaktig, motsatt, obenägen, ovänlig, antipatisk, okontant, osympatisk, obesvarad, avfällig, sekterisk, schismatisk, heterodox, oomvänd, oförbätterlig, nödtvungen;

nej, ingalunda, alldeles icke, långt därifrån, Gud förbjude, pass.