Appendix:Bring/737. Myndighet

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

myndighet[redigera]

substantiv

auktoritet, auktorisation, bemyndigande, befogenhet, makt, maktbegär, maktbud, maktfråga, maktfullkomlighet, makthavande, maktlystnad, maktord, maktsfär, maktspråk, maktställning, maktutövning, maktägande, herradöme, herravälde, härskare, härskarbud, härskareroll, härskargåvor, härskarlater, härskarmakt, härskarord, härskarsnille, överhet, överhetsperson, överhöghet, övermakt, välde, envälde, fåmannavälde, mångvälde, övervälde, supremat, supremati, disciplin;

hegemoni, inflytande, betydenhet, snille, mästerskap, vikt, viktighet, energi, grepp, tag, kläm, ledare, ledarplats, ledarroll, ledarskap, ledning, ledningsförmåga, härsklystnad, hållning, takt, styrsel, pondus, prestige, vitsord, trovärdighet, pålitlighet, fasthet, förtroende, hemul, hemulsman, kredit, anseende, ansenlighet, vördighet, högvördighet, föräldramakt, föräldramyndighet, vördnad, vördnadsbetygelse, pietet, pietetskänsla, respekt, lydnad, åtlydnad, auktoritetstro, aktning, aktningsbetygelse, aktningsbevis, aktningsfullhet, aktningsgärd, aktningsvärdhet, företräde, företrädesrätt, företrädesrättighet, prerogativ, förmyndare, förmynderskap, uppsikt, tillsyn, tillsyningsman, husbonde, husbondevälde, husbondfolk, patron, patronat, patronatsrätt, patronus, beskydd, beskyddare, beskyddarskap, skydd, skyddsherre, skyddspatron, skyddsängel;

stat, statsmakt, rike, riksstyrelse, regering, regeringsform, regeringssätt, regemente, regementsförändring, styrelse, styresman, allenastyrelse, diktator, diktatorsmakt, diktatur, despot, despoti, despotism, despotregering, tyrann, tyranni, autokrat, autokrati, envåldshärskare, envåldsmakt, suverän, suveränitet, monark, monarki, monarkist, kung, kunglighet, rojalism, rojalist, krona, kronprins, scepter, spira, tron, kröning, kröningsceremoni, kröningsdräkt, kröningshäst, kröningsmedalj, konung, konung med Guds nåde, kejsare, imperator, imperialism, imperialist, dynast, dynasti, ärftlig monarki, valkonung, valrike, valmonarki, absolut monarki, oinskränkt monarki, inskränkt monarki, konstitutionell monarki, representativ monarki, furste, furstegunst, furstehus, furstekrona, fursteson, fursteätt, president, regent, regentskap, riksföreståndare, riksfurste, protektor, protektorat, triumvir, triumvirat, kalif;

absolutism, cesarism, teokrat, teokrati, hierark, hierarki, aristokrat, aristokrati, aristokratvälde, feodalism, feodalväsen, länsadel, länsherre, adel, adelskap, oligark, oligarki, oligokrat, oligokrati, plutokrat, plutokrati, byråkrat, byråkrati, byråkratism, sabelvälde;

ämbete, ämbetsverk, riksdrots, rikskansler, riksråd, departement, civildepartement, inrikesdepartement, chef, chefskap, chefsegenskap, chefsplats, presidium, administration, administrator, landshövding, länsstyrelse, befallningshavande, konungens befallningshavande, ståthållare, överståthållare, prefekt, prefektur, konsul, konsulat, prokonsul, prokonsulat, magistrat, kantonalstyrelse, polis, förvaltning, arméförvaltning, kommando, befallning, anförare, anförarförmåga, anförarskap, anförarskicklighet;

jurisdiktion, domare, domsrätt, beslut, beslutanderätt, resolution, avgörande, avgöranderätt, utslag, utslagsröst, lag, lagstiftare, lagstiftning, föreskrift;

direktor, direktör, dirigent, kontrollant, kontrollör, uppsikt, fullmäktig, fullmakt, huvudman, utnämning, tillsättning, installation, installering, tillträde.

verb

regera, trona, tyrannisera, diktera, kommendera, befalla, anbefalla, föreskriva, lagstifta, styra, leda, härska, förhärska, dominera, predominera, taga tyglarna, angiva tonen, spela första fiolen, linda om fingret, hålla styr på, hålla i styr, avgöra, resolvera, besluta;

stå i spetsen, anföra, presidera, administrera, förstatliga, kontrollera, ordna, anordna, bemyndiga, befullmäktiga, auktorisera, överordna, utnämna, tillsätta, tillförsäkra, bekräfta, stadfästa, garantera, betrygga;

fordra, bemäktiga sig, tillägna sig, inkräkta, respektera, vörda, lyda, åtlyda.

adjektiv, adverb

mäktig, allsmäktig, allsvåldig, suverän, enväldig, oinskränkt, absolut, autokratisk, autonom, diktatorisk, despotisk, tyrannisk, imperatorisk, imperialistisk, cesarisk, allenastyrande, monarkisk, kejserlig, kunglig, dynastisk, allernådigst, allernådigste, höggunstig, högstbemälde, högstberörda, högstdensamme, högstegenhändig, rojalistisk, furstlig, feodal, aristokratisk, teokratisk, hierarkisk, oligarkisk, plutokratisk, byråkratisk, överhetlig, högställd, statlig, auktoriserad, laglig, officiell, judiciell, administrativ, exekutiv;

myndig, tongivande, bjudande, inflytelserik, överlägsen, övermäktig, övervägande, maktlysten, maktägande, egenmäktig, godtycklig, arbiträr, fruktad, fruktansvärd, förhärskande, sträng, eftertrycklig, tvingande, ovillkorlig, oeftergivlig, peremptorisk;

respektabel, vördnadsbjudande, vördnadsvärd, vördig, högvördig, högärevördig, aktningsbjudande, aktningsvärd, hävdvunnen, erkänd, distingerad, pålitlig, trovärdig, pietetsfull, aktningsfull, vördnadsfull, vördsam, regeringsvänlig;

furstligen, vördsamligen.