Appendix:Bring/83. Avvikelse

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

avvikelse[edit]

substantiv

omotsvarighet, undantag, inkonsekvens, oregelbundenhet, oregelmässighet, irregularitet, anomali, avart, abnormitet, aberration, rubbning, variant, varietet, särart, särdrag, säregenhet, särmärke, särskiljande, särställning, egendomlighet, sällsamhet, individualism, original, originalitet, naturens lek, naturens nyck, lusus naturae, rara avis;

förkonstling, konstighet, underlighet, bortkommenhet, besynnerlighet, excentricitet, bisarreri, idiosynkrasi, onatur, onaturlighet, maner, konstlat maner, manierist, konstig kropp, underlig kurre, hudik, krutgubbe, kuriös passagerare, kuriosum, kuriositet;

missbildning, missfoster, vanskaplighet, denaturering, oformlighet, amorfi, amorfism, varken fågel eller fisk, hybriditet, hermafrodit, hermafroditism, halvblod, bastard, mestis, mulatt, mulåsna, amfibie, sjöman till häst;

skiljaktighet, olikhet, olikformighet, separatism, separatist, undflykt, godtycke, förbehåll, frikallelse, frihet, befrielse, utbörding, oas, lösdrivare, lagbrytare, brott, lagbrott, etikettsfel, cause célèbre;

vidunder, vidunderlighet, under, underverk, mirakel, monstrum, chimär, hjärnspöke, fågel Fenix, sfinx, centaur, centaurgestalt, enhörning, cyklop, havsfru, havsnymf, troll, havstroll, lindorm, hydra, grip, basilisk, drake.

verb

avvika, avsticka, svära emot, hava intet där att göra, stöta, gäcka, kränka, bryta mot, gå från vanan, övergiva, övergiva allfarvägen, trotsa, trotsa all beskrivning;

förvirra, denaturera, modifiera, diskvalificera, överdriva, gå sanningen för när, göra ngn flat.

adjektiv, adverb

oregelbunden, oregelmässig, extrajudiciell, irreguljär, abnorm, anomal, undantagsmässig, exceptionell, regellös, regelvidrig, laglös, lagstridig, formvidrig, oformlig, amorf, amorfisk;

olikformig, oförenlig, skiljaktig, separatistisk, heterodox, irrlärig, kättersk, främmande, exotisk, obruklig, gammalmodig, omaka, oparig, udda, osymmetrisk, heterogen, villfarande, vilse, fredlös, fågelfri, biltog, hybrid, hermafroditisk, amfibisk;

sällsam, säregen, singuljär, ovanlig, utomordentlig, unik, remarkabel, märkvärdig, anmärkningsvärd, makalös, egen, egendomlig, oförliknelig, obeskrivlig, originell, exklusiv, exempellös, oerhörd, fenomenal;

besynnerlig, underlig, underbar, oförklarlig, övernaturlig, monstruös, överdriven, överspänd, onaturlig, excentrisk, kuriös, konstig, konstlad, löjlig, tillgjord, bisarr, grotesk, hållningslös, bortkommen, virrig, veckvill, vilse, villfarande, fallen från skyarna;

varken hackat eller malet, varken hugget eller stucket;

misslyckad, missbildad, malplacerad, illa anbragt, opassande, olämplig, ostämd, falsk, skrikande, obehörig, oegentlig, oberäknelig, obestämbar, osäker, tillfällig, oförmodad, oväntad, godtycklig, ombytlig, ojämn, ostadig, hänsynslös, lättfärdig, utsvävande;

undantagsvis, undantagandes, extra, endast, blott, uteslutande, utan, icke så utan, utom, på orätt plats, som fisk på landbacken, vad i all världen!, har man hört på maken!, vad för slag;

dock, likväl, men, däremot, såvida, såvida icke, förutsatt.