Appendix:Bring/43. Förbindelse

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

förbindelse[redigera]

substantiv

förening, föreningspunkt, samband, samhörighet, samverkan, kombination, förknippning, syntes, kontakt, anslutning, gemenskap, sammanhang, sammanhållning, sammanlänkning, sammansättning, sammanparning, sammanställning, samförstånd;

samfund, samhälle, sammanslutning, korporation, kår, kompaniskap, skrå, klubb, sällskap, kotteri, kamratkrets, kamratring, umgänge, samkväm, sammankomst, sammanträde, sammanträffande, förbund, allians, union, anhang, parti, hop, samling, församling, möte, gemensamt uppträdande, närmande, fördrag, kollektivnot, kollektivutställning, enhet, enighet, relation, konnexion, konnässans, bekantskap, tillgivenhet, kärlek, förkärlek, böjelse, giftermål, äktenskap, korsning, lektid, löptid, löpskhet;

kommunikation, samfärdsel, knutpunkt, anknytning, anknytningspunkt, anknytningsstation, beröringspunkt, svängningspunkt, etappväsen, etapplinje, meddelelse;

tillägg, bilaga, bihang, vidfogning, vidhängning, införlivning, inympning, legering, tillopp, annexion, annektering, bindeord, bindestreck, bindetecken, bindevokal, divis;

fasthet, ogenomtränglighet, soliditet, solidaritet, konsekvens, koncision, grundlighet, kärnfullhet, kärnpunkt, konjunktion;

sammanbindning, sammanfogning, sammanflöde, sammanknytning, sammankoppling, sammansvetsning, sammanvävning, sammanväxning;

hopfogning, hopfästning, hopbringning, hopjämkning, hopklistring, hopknytning, hopknäppning, hopkoppling, hoplappning, hoplimning, hoplödning, hoptråckling, hopväxning;

vidhäftning, vidklistring, vidlimning, vidstickning, tillknytning, tillknäppning, påhäng, garnityr, nästning, besättning, skarv, koppling, isättning, fastgöring, fastbindning, knut, laxknut, laxning, splits, splitsning, nit, lask, laskning, nåd, nådning, nåt, nåtling, spjälning, svets, svetsning, spont, spontning, sinkning, sinkare, fog, fogning, fogstrykning, spackling, tätning, anliggning, anliggningsyta, bunt, buntning, såte, fals, slå, tapp, bult, bulthål, uppspikning, nålstyng, maska, söm, fåll, knäppe;

länk, ledgång, ledfogning, ligament, knä, sutur, band, brygga, bro, brospann, spann, spannvidd.

verb

ena, förena, förknippa, anknyta, kombinera, foga, bifoga, hopfoga, vidfoga, införliva, legera, associera, ansluta till, ansluta sig till, sälla sig till, liera sig, umgås, göra gemensam sak, deltaga i, inträda i, hålla ihop, klänga sig fast, medfölja, åtfölja, åtföljas, förlika, gå i par, skära över en kam;

sammanställa, sammanhänga, vidlåda, anligga, fastna, belasta, belamra, insvepa, innesluta, inhägna, omgjorda, omfläta, blockera, gränsa intill, stöta intill, skocka sig, koncentrera;

hoparbeta, hopbinda, hopbringa, hopbunta, hopdriva, hopfilta, hopflicka, hopfläta, hopflyta, hopföra, hopfästa, hopfösa, hopgjuta, hopgröta, hopjämka, hopkalla, hopkitta, hopkedja, hopklistra, hopklämma, hopknyta, hopknäppa, hopkoppla, hoplimma, hoplappa, hoplägga, hoplöda, hoplänka, hoppacka, hoppara, hoprulla, hopslå, hopsmida, hopsamla, hopsno, hopsnöra, hopskarva, hopsmälta, hopspika, hopstöta, hopsy, hopsätta, hoptrassla, hoptråckla, hopträffa, hoptvinna, hopvira, hopviga, hopväxa, maska ihop, bunta;

häfta, vidhäfta, vidhänga, vidklistra, vidlimma, vidsticka, fastbinda, fastgöra, fasthaka, fasthäkta, fastknyta, fastlåsa, fastnagla, fastskruva, fastsurra, inblanda, infläta, infatta, inhäfta, inkila, inproppa, inrycka, inväva, inympa, okulera, tillägga, tillsätta, tilltrassla;

sammanfoga, sammankedja, sammanknyta, sammankoppla, sammansvetsa, sammanväva, sammanväxa;

nita, nåda, beslå med, besätta med, uppspika, isätta, sintra, sintra ihop, splitsa, pinna, spjäla, skarva, tappa, slitsa, laska, falsa, sponta, laxa, sinka, löda, svetsa, spackla, fogstryka, täta;

tvinna, fläta, nåtla, sy, nästa, kanta, häfta, inbinda, broschera, kartonnera;

surra, naja, tjudra, förtöja, länka, kedja, koppla, oka, gripa tag i, gripa i vartannat, hugga i vartannat, knäppa, kroka, förankra, förnagla, tillspika, tillskruva, tillknyta, tillknäppa, tillsluta, tillsnöra, tillbomma, låsa, regla.

adjektiv, adverb

förenad, förbunden, införlivad, odelbar, ofrånskiljelig, oåtskiljelig, oupplöslig, lierad, oskiljaktig, förlovad, gift, gemensam, samfälld, internationell, interurban, mellanfolklig, mellanstatlig, solidarisk;

syntetisk, angränsande, åtföljande, infattad, invecklad, fastgjord, åtdragen, fast, tät, packad, solid, bastant, koncis, kollektiv, kontinuerlig, oförgänglig, ofrånkomlig;

tillsamman, med, och, jämte, därjämte, varjämte, därhos, varhos, därutöver, varutöver, dessutom, utomdess, därförutom, varförutom, på köpet, arm i arm, hand i hand, en för alla och alla för en, buntvis, bunttals, till mötes.