Appendix:Ord från högskoleprovets orddel

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Se även lista över appendix.

Brister
Än så länge saknas kommentarer för varje ord.

Detta är en lista över ord som har förekommit på Högskoleprovets orddel.

Hösten 1998[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
instruktiv upplysande
enervera irritera
ampel hängskål för växt
i lönndom i hemlighet
tiara påvekrona
tukta straffa
liderlig erotiskt utsvävande
manifestera ge uttryck åt
pomologi läran om fruktodling
regress tillbakagång
rustik kraftig och hållbar
approximera ungefärligen beräkna
curriculum vitae levnadsbeskrivning
prejudikat normbildande beslut
till yttermera visso dessutom
belamrad överhopad
smäda håna
understatement försiktigt uttryck
fallera slå fel
ametist ädelsten
slå in öppna dörrar bevisa något självklart
asketisk avhållsam
tabloid tidningsformat
kult dyrkan
kreera skapa
fanflykt svek
torso staty utan huvud, armar och ben
hjärtnupen lättrörd
atrium uterum
biennal utställning vartannat år
kollra bort göra förvirrad
prematur för tidigt född
dragé tablett
nojsa skämta
menageri samling av levande djur
comme-il-faut som det bör vara
semiotik läran om teckensystem
tradera muntligt överföra
vivel insekt
mörkertal skillnad mellan statistiskt redovisat antal och verkligt antal

Våren 1999[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
nobel förnäm
hyckleri skenhelighet
primus motor ledande och pådrivande person
relatera återge
boom kraftigt uppsving
lägga i malpåse lägga åt sidan
multilateral flersidig
försakelse uppoffring
strass starkt glittrande blyglas
interpellera framställa en fråga
en masse i mängd
gå i bräschen för träda fram till försvar för
uppburen hyllad
mykologi läran om svampar
marionett viljelöst redskap för någons syften
förkovra sig göra framsteg
gemak praktfullt rum
synergi samverkan
indiskret taktlös
besinna överväga
romani zigenarnas språk
spirituell kvick och fyndig
dupera lura
intrikat invecklad
patos stark känsla
ta av daga döda
belackare person som förtalar någon
normativ som tjänar som rättesnöre
konvenans god ton
öronmärka reservera
manifest programförklaring
ciceron vägvisare
bedagad åldrad och vissnad
fördra tåla
implicit underförstått
dermatolog hudspecialist
väcka anklang vinna bifall
gebit specialområde
gärdsmyg fågel
retorisk fråga fråga som man inte väntar svar på

Hösten 1999[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
artikulera uttala
fromleri skenhelighet
appendix tillägg
skrinlägga uppskjuta på obestämd tid
postumt efter berörd persons död
dementi offentligt förnekande
sensibel känslig
reprimand tillrättavisning
vurma för ha ett starkt intresse för
vittgående omfattande
triptyk tredelad tavla
tappa koncepterna förlora fattningen
överdådig slösande rik
bevekelsegrund skäl
affekt stark sinnesrörelse
äska begära
porfyr bergart
dikotomi tudelning
vittnesgill trovärdig
protegé skyddsling
famös ökänd
maklig långsam
antagonism motsättning
försaka avstå från
överhalning utskällning
nota bene märk väl
kvintessen det väsentliga
vara i delo med vara osams med
truism självklart påstående
knappologi systematisering av struntsaker
tirad långrandigt yttrande
fördragsamhet tolerans
extrahera dra ut
slagfärdig kvick och fyndig
dagsmedja
vinnlägga sig anstränga sig
stipulera fastställa
hisna gripas av svindel
ärbar anständig
psykoprofylax metod för att förhindra oro och smärta vid t.ex. förlossning

Våren 2000[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
tingest föremål
substitut ersättning
attestera intyga
crescendo växande tonstyrka
bestickning muta
status quo oförändrat tillstånd
konkret påtaglig
idas förmå sig till
kontext sammanhang
överloppsgärning onödig handling
förmena missunna
geschäft skumraskaffärer
bronkit luftrörskatarr
perception varseblivning
anstånd uppskov
brandskatta plundra
skabrös oanständig
rimma salta
drista sig till vägra
ök dragdjur
grassera härja
härförleden nyligen
underblåsa ge näring åt
förbindlig artig och tillmötesgående
dedicera tillägna
janusansikte dubbelnatur
gerbera blomma
somatisk kroppslig
defaitism uppgivenhet
bära syn för sägen tydligt vittna om
rön iakttagelser
demonstrativ utmanande
bida avvakta
undersätsig kortväxt och kraftig
föreläggande ålagd skyldighet
lastbar omoralisk
damejeanne stor glasflaska
distinktion åtskillnad
kuschad nedtryckt
med förlov sagt med ursäkt för min rättframhet

Hösten 2000[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
baxna häpna
session sammanträde
bluddra prata strunt
lättsinnig ansvarslös
jämka anpassa
diskretion taktfullhet
blessyr sår
illusorisk skenbar
het potatis brännbar och känslig fråga
försigkommen tidig för sin ålder
halvmesyr otillräcklig åtgärd
dabba sig begå ett misstag
diafragma mellangärde
gimmick lustig specialitet
konkludera sammanfatta
mangrant fulltaligt
homogen enhetlig
föreskriva utfärda bestämmelse om
riska svamp
varnagel avskräckande exempel
genus socialt kön
överstånden avklarad
prillig småtokig
allmoge bondebefolkning
föranstalta vidta åtgärder
törnrosasömn passivitet
narcissism förälskelse i det egna jaget
anmodan uppmaning
kverulera ständigt klaga
salvelsefull fullständigt hänsynslös
konformitet likformighet
implikation logisk följd
övervara närvara vid
utan misskund utan nåd
pietet vördnad
raljant ironiskt skämtsam
klä skott bära skulden
domesticera tämja
baldakin takhimmel
geriatrik läran om åldrandets sjukdomar

Våren 2001[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
pipett fint rör
liera sig med förena sig med
i sporrsträck i full fart
pretentiös anspråksfull
utlysa tillkännage
missmod nedslagenhet
velour tygsort
makulera göra ogiltig
abstraktion tankeskapelse
affektionsvärde känslovärde
metamorfos förvandling
kratsa skrapa
renommé anseende
rådrum betänketid
kollegial lojal
inkarnera förkroppsliga
exposé översiktlig framställning
lukrativ vinstgivande
förfördelad orättvist behandlad
kurtisera uppvakta
förgänglig flyktig
askes försakelse
ekipera utrusta med kläder
knapphändig kortfattad
bjärt skarp och tydlig
emancipation frigörelse
deducera härleda
ytterlighet överdrift
ackja släde
chikanera skämma ut
agorafobi torgskräck
rågång gräns
polemik skarpt meningsutbyte
rättfärdiga försvara
distingerad stilfullt förnäm
svada mångordighet
tima ske
avans vinst
emedan därför att
afasi nedsättning av språkförmågan till följd av hjärnskada

Hösten 2001[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
annullera upphäva
töcken oklarhet
regression tillbakagång
pylon pelare
skymfa kränka
diktat påtvingad lösning av motsättning
gastrit magkatarr
legera sammansmälta
emellertid dock
framsynt förutseende
hålla tand för tunga hålla tyst
lynnig obalanserad
belägenhet situation
burgen förmögen
göra utfästelser lova
pocka på envist göra anspråk på
sonett diktform
mangold växt
spörsmål fråga
indisponerad opasslig
fadd som har intetsägande smak
ekvilibrist balanskonstnär
förringa undervärdera
harang frasrikt yttrande
norna ödesgudinna
parafras omskrivning
raljera skämta
sakral kyrklig
refusera inte anta för publicering
kverulant klagande person
schavottera bli offentligt utskämd
amsaga osann historia
didaktik undervisningslära
disparata helt olikartade
prosaisk vardaglig
konsensus enighet
metastas dottersvulst
traktera bjuda på mat och dryck
affektiv känsloladdad
förverka gå miste om genom olämpligt beteende

Våren 2002[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
vestibul hall
emballera förpacka
stryka medhårs vara inställsam
prefix förstavelse
oskälig orimlig
intuition förmåga till spontan bedömning
magnolia prydnadsträd
dekadens förfall
till syvende och sist när allt kommer omkring
gallimatias struntprat
aioli sås
proklamera tillkännage
black om foten hinder
godvilligt självmant
domdera tala aggressivt och högljutt
illvilja elakhet
presumtiv förmodad
låta påskina antyda
förstockad opåverkbar
premisser förutsättningar
resignera ge upp
oavlåtligt ständigt
parant stilig
propå förslag
hätsk hatfylld
dacapo omtagning
onkologi läran om tumörsjukdomar
aningslöst naivt
bespetsa sig på se fram emot
banalitet alldaglighet
sinnebild symbol
orera tala mångordigt
vitsorda intyga
appellera till vädja till
schattering nyans
etik sedelära
okynnig busig
assimilera införliva
avbräck ekonomisk skada
chauvinism överskattning av den egna gruppen

Hösten 2002[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
sovra gallra
kremla svamp
hölja övertäcka
gytter virrvarr
karsk modig
malign elakartad
bevekande vädjande
floskler tomma ord
terrin soppskål
stick i stäv tvärt emot
anmoda inbilla
vara i faggorna vara i antågande
omen förebud
adonis bildskön yngling
aversion motvilja
patologi sjukdomslära
tangera snudda vid
beting arbetsuppgift
epitet benämning
marimba musikinstrument
underdog person i underläge
lättrogen okritisk
cynisk hjärtlös
förtrösta på sätta sin lit till
efemär flyktig
mellanhavande tvist
ha på lut ha i beredskap
saktfärdig långsam
ha fördrag med tåla
galghumor bister och ironisk humor
likvid betalning
stringens följdriktighet
åderlåta tömma på resurser
konsolidera förstärka
harmsen förtretad
bli uppskörtad luras att betala för högt pris
pamflett smädeskrift
initierad välunderrättad
inte ett vitten inte ett dugg
falang riktning inom politiskt parti eller annan organisation


Våren 2003[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
ansats försök
formalitet formsak
burspråk fönsterförsedd utbyggnad
bevista närvara vid
obstinat trotsig
lirka med försöka påverka
paradoxal motsägelsefull
mimik minspel
aspirera på sträva efter
konstituera inrätta
prompt ovillkorligen
periferi ytterområde
stickling blomskott
husera härja
rekreation återhämtning
premiera belöna
förringad undervärderad
praxis vedertaget bruk
obändig okuvlig
dana forma
bravad utmärkt prestation
legio många
dogm lärosats
harmoniera passa väl ihop
synnerligen ytterst
fluktuera variera
syntes sammanfattning till en enhet
misantrop människohatare
otidighet oförskämdhet
gneta snåla och spara
exogen utifrån orsakad
skarabé skalbagge
vinnlägga sig anstränga sig
barockt orimligt
narrativ berättande
emfas eftertryck
amorin liten kärleksgud
underlåtenhet försummelse
aforism visdomsord
pluralism kulturell och åsiktsmässig mångfald

Hösten 2003[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
kuf underlig person
verbalisera uttrycka i ord
argusöga vaksam blick
motto valspråk
anamma tillägna sig
bibliografi litteraturförteckning
hugget som stucket likgiltigt
bussarong klädesplagg
neuros psykisk störning
hästminne gott minne
proaktiv förebyggande
avhandla diskutera
appell vädjan
ograverad orörd
mästra överlägset kritisera
latent dold
syndrom sjukdomsbild
forcerad ansträngd och intensiv
stålsätta sig härda sig
anomali avvikelse
ta skruv ha verkan
konsolidering förstärkning
kalkera efterbilda
purken förnärmad
kväsa kuva
brink strandsluttning
libido könsdrift
nabo granne
ackumulation anhopning
troskyldig naiv
regatta serie kappseglingar
kongruens överensstämmelse
modulera variera
aseptisk bakteriefri
erkänsla tacksamhet
plafond plant innertak
förvisso utan tvivel
besutten förmögen
utgjuta sig tala vitt och brett
reda av göra soppa eller sås tjockare

Våren 2004[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
begeistrad förtjust
kut sälunge
vara i ropet vara omtalad
vice versa tvärtom
ajournera uppskjuta
hagla komma i stor mängd
deportera förvisa
passé föråldrad
anekdot kort historia
sinnrik fyndig
omsider så småningom
ringakta se ned på
deskriptiv beskrivande
humus beståndsdel i jord
insinuation elak antydan
vara på upphällningen hålla på att ta slut
galon plastbelagd väv
androgyn dubbelkönad
from varmt religiös
komma an på bero på
kontinuitet oavbrutet sammanhang
psykofarmaka läkemedel
mantra helig formel
kuriosa märkvärdiga saker
frimureri hemligt samförstånd
obskyr tvivelaktig
betingelser förutsättningar
essensen det väsentliga
moderera anpassa
vurm starkt intresse
stuckatur gipsdekoration
föresätta sig ställa upp som mål
sekulariserad förvärldsligad
dekret påbud
ambulera flytta omkring
plattityd intetsägande yttrande
altruism osjälviskhet
bulgur sädesprodukt
travestera skämtsamt förvränga
art director ansvarig för formgivning av text och bild

Hösten 2004[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
symbios samlevnad
gemytlig småtrevlig
nyansera åstadkomma finare skiftningar
minnesbeta läxa för framtiden
hugga i sten missta sig
passera pressa genom sil
sävlig långsam
mäkta med orka
profylax förebyggande åtgärd
projicera överföra
agat prydnadssten
efterräkningar obehaglig följd
obönhörligen definitivt
novellist författare
navelskådning inåtvänd tankeverksamhet
lasera måla
göl vattensamling
frottera sig med umgås med
vattendelare skiljelinje
tigrerad strimmig
kausalitet orsakssammanhang
air stämning
vitalisera förnya
brådmogen tidigt utvecklad
teknikalitet formsak
klärvoajant synsk
korrelera med stå i samband med
kommers handel
inskärpa betona
grannlaga som kräver finkänslighet
kroki modellteckning
hermetisk lufttät, ogenomtränglig två korrekta svarsalternativ
resolution gemensamt uttalande
anfang begynnelsebokstav
kval lidande
i parti och minut i stor mängd
godtycklig slumpmässig
animositet ovilja
gå i clinch med gå i närkamp med
retreat period av stillhet och meditation

Våren 2005[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
nyck infall
åliggande skyldighet
panorama vidsträckt utsikt
faciliteter bekvämligheter
trosviss säker
ockult övernaturlig
expediera utföra
digna tyngas ner
på lösa boliner oplanerat och slumpartat
jalusi persienn
kynne sinnelag
insulin kolhydratomsättande hormon
läsa lusen av läxa upp
paroll slagord
tjänlig passande
proviantera skaffa mat
förflugen ogenomtänkt
vara som ler och långhalm vara oskiljaktiga
kåsera skildra ledigt och roande
komplex sammansatt
regrediera återgå till tidigare stadium
fägring skönhet
sitta emellan bli lidande
omdömesgill förståndig
fresk väggmålning
kluster anhopning
allmängods välkända fakta
perenn flerårig växt
framhärda envisas
nod knutpunkt
nagelfara granska
estradör scenartist
kvasivetenskaplig skenbart vetenskaplig
oegentligheter bedrägerier
kontemplera begrunda
honorar arvode
lumpet gement och uselt
med oblida ögon missnöjt
analogi motsvarighet
gäldenär person som är skyldig pengar

Hösten 2005[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
pärs prövning
förfördela behandla orättvist
cyklisk regelbundet återkommande
staga stötta
kolumnist skribent
förbarmande medlidande
utan omsvep rakt på sak
ett otal en stor mängd
hjärtefråga angelägen fråga
samfälld gemensam
lösöre flyttbar egendom
terminologi system av fackord
konstra krångla
excentrisk originell
interagera samspela
sober smakfull
minaret torn för böneutrop
kioskvältare succéartad bok
scenografi teaterdekor
yppa avslöja
trolsk sällsam och overklig
skärskåda noggrant granska
följdriktigt logiskt
berså lövsal
betänkligheter tveksamhet
rekviem dödsmässa
framgent i fortsättningen
pergament skinn
rundhänt frikostig
inte lägga två strån i kors inte anstränga sig
respit tidsfrist
klinisk praktiskt medicinsk
brottstycke liten del
agitera propagera
trivialisera göra alldaglig
ligga i sin linda vara i början
konservatorium högre musikskola
rekvirera beställa
gungfly osäker mark
hospis sjukhem för vård av svårt sjuka eller döende patienter

Våren 2006[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
ingivelse impuls
solid massiv
tappning version
popularisera göra lättillgänglig
gängse allmänt rådande
sanskrit språk
med hull och hår fullständigt
hybrid blandform
moralkaka mästrande anmärkning
receptiv mottaglig
ekvivalens likvärdighet
idka bedriva
företrädesvis främst
terrakotta lergods
förlegad gammalmodig
skrymmande utrymmeskrävande
renässans pånyttfödelse
dialys blodrening
disposition fastlagd ordning
tidningsanka falsk pressuppgift
handlägga behandla
dystopi mörk framtidsvision
stadfästa fastställa
alienation känsla av främlingskap
streck i räkningen oväntat hinder
tempererad lagom varm
sufflera viska repliker
kollaboratör förrädare
atoll korallrev
prångla ut försöka sälja
garva bereda hudar
rendera ge i utbyte
figurativ föreställande
tillstå erkänna
otillräknelig sinnesförvirrad
pannå träskiva för målning
inhösta
invektiv förolämpande ord
få sitt lystmäte få tillräckligt
name-dropping det att ofta nämna kända personer

Hösten 2006[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
mångfasetterad rikt nyanserad
pseudonym påhittat namn
provocera utmana
yrkande krav
lomma iväg långsamt ge sig av
sediment avlagring
gått i stå avstannat
överlag genomgående
demografi befolkningslära
vidimera intyga
idog flitig
påfallande anmärkningsvärd
delge meddela
antiseptisk bakteriedödande
föresats bestämd avsikt
ligga i träda inte användas
ta bladet från munnen tala ut
ambivalent kluven
profession yrke
fadäs misstag
avpassa reglera
kardiolog hjärtspecialist
våd tapetlängd
fatalism tro på ett förutbestämt öde
konsol utskjutande stöd
rank ostadig
kurbits målad blomsterdekor
skov period
litografi grafiskt blad
begivenhet stor händelse
changera försämras
förfärdiga tillverka
rapsodisk löst sammansatt
avantgarde nyskapare
incitament stimulerande faktor
i så måtto i det avseendet
skandera taktfast läsa upp
paria utstött person
durkdriven skicklig
maskrosbarn barn som växer upp under svåra villkor och lär sig bemästra dem

Våren 2007[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
ackord prestationslön
förorda rekommendera
vakant ledig
stagnation avstannande
utröna ta reda på
kateter tappningsrör
oskick dåligt uppförande
skäligt rimligt
slå dank lata sig
klorofyll färgämne
kontentan huvudinnehållet
kastanjetter rytminstrument
deciderad bestämd
paradera marschera
cytostatika cellgift
svärmisk romantisk
pådyvla tvinga på
fingertoppskänsla stor lyhördhet
inlemma införliva
få ovett få skäll
utan krumbukter utan undanflykter
stranda misslyckas
ogin snål
brödtext löpande text
förehavanden göromål
anagram bokstavslek
kavat orädd
fäbless förkärlek
prägling instinktiv inlärning
oförtrutet uthålligt
övermaga övermodigt självsäker
esplanad bred gata
enrollera få att delta i
vidsynt tolerant
kornisch gardinlist
despot förtryckare
avyttra sälja
idealist osjälvisk person
ratificera godkänna
determinism ståndpunkten att allt är förutbestämt

Hösten 2007[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
inkvartera ge husrum åt
klinga av minska i styrka
villrådighet osäkerhet
grundval bas
övertalig överflödig
inte oäven ganska bra
amnesi minnesförlust
flyktig föränderlig
klenod dyrgrip
sitar stränginstrument
helt sonika utan vidare
upptåg skämtsamt påhitt
linning kantremsa
utvikning avvikelse från ämnet
propsa på kräva
handgripligen påtagligt
kvalster spindeldjur
doktrin lärosats
lidelse passion
nit ihärdighet
kortison hormon
ta fasta på utgå från
förestående kommande
trägen uthållig
borgenär långivare
skenhelig hycklande
behjärtansvärd som förtjänar hjälp
dryfta diskutera
procession högtidligt tåg
härleda leda i bevis
aber hinder
förankra skaffa stöd för
avhängig beroende
transpirera svettas
malström vattenvirvel
konnotation bibetydelse
allitteration begynnelserim
vidtala informera och tillfråga
skälmsk okynnig och skämtsam
wallraffa arbeta under falsk identitet i journalistiskt syfte

Våren 2008[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
spritsa pressa ut
emalj glasaktigt ytskickt
fascination intensivt intresse
benägenhet tendens
expo utställning
inte ha något till övers för inte sätta värde på
dager ljus
imaginär inbillad
med bravur skickligt
killing unge av get
gripa sig an ta itu med
famla treva
ekvivalent likvärdig
frispråkig öppenhjärtig
hybris övermod
gå i svaromål bemöta
projektera planera
välbeställd som har god ekonomi
biotop livsmiljö
ledmotiv tema
spjälka sönderdela
pjosk överdriven omsorg
joint venture gemensamt projekt
epik berättarkonst
falsarium förfalskning
substantiell påtaglig
konvalescens period av tillfrisknande
pagod tempelbyggnad
hänförelse förtjusning
kampera ihop bo tillsammans
påstötning påminnelse
eternit byggmaterial
trolös svekfull
flagrant uppenbar
botanisera plocka och välja
utmönstra gallra ut
reaktionär bakåtsträvande
osökt naturligt
gå i kvav gå under
servitut inskränkning i fastighetsägares bestämmanderätt över egen mark

Hösten 2008[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
stuteri hästgård
abdikera avsäga sig tronen
intensitet ihållande styrka
replikera svara
komparativ jämförande
hisnande svindlande
aloe liljeväxt
intravenöst in i blodådern
smältdegel plats där olikheter förenas
datortomografi skiktröntgen
infantil barnslig
korrespondera överensstämma
blottställd utfattig
dissonans missljud
esperanto konstgjort språk
inbegripa omfatta
som förgjort helt omöjligt
polityr yttre förfining
frist uppskov
bära hundhuvudet få skulden
public service medier i allmänhetens tjänst
cirrus molntyp
anbelanga angå
uppdämt tillbakahållet
kvotera fördela i andelar
kanvas styvt tyg
det går på ett ut det spelar ingen roll
internalisera införliva
malör missöde
pärlspont profilhyvlad bräda
materialisera förkroppsliga
magenta färgämne
bister sträng
adekvat lämplig
arkaism ålderdomligt uttryck
stigmatisera utpeka som avvikande
patriarkat manssamhälle
oktav tonintervall
emfatiskt eftertryckligt
misstroendevotum riksdagsomröstning om förtroende för regeringen

Våren 2009[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
klavertramp pinsamt misstag
ekipage häst och vagn
konstellation gruppering
fallenhet medfödd förmåga
markant påtaglig
förvanska förvränga
stinn proppfull
dust kamp
luttrad härdad
ebenholts träslag
dynamisk kraftfull och rörlig
permittera friställa
ingrodd svår att avlägsna
origami pappersvikning
sky undvika
armatur belysningsanordning
iscensätta arrangera
beredvilligt tjänstvilligt
enfald dumhet
gemener små bokstäver
tillbakavisa förneka riktigheten av
le i mjugg le i smyg
satin glänsande tyg
odelat fullständigt
vara ur slag vara ur form
konstfärdigt skickligt
moment 22 orimlig situation
högdragen nedlåtande
indicier indirekta bevis
dra försorg om ta hand om
vind för våg utan tillsyn
införliva låta uppgå i
kaplan präst
tillbud incident
traktör krogvärd
ackreditera ge fullmakt åt
komma till korta misslyckas
dysenteri tarmsjukdom
byline upphovsmans namn
logopedi läran om röst- och talrubbningar

Hösten 2009[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
eskalera öka
zenit höjdpunkt
rapsodi musikaliskt verk i fri form
sampla ta stickprov
burdus framfusig
sakristia sidorum i kyrka
diktera bestämma
olägenhet besvär
nedrig elak
prolog inledning
åsamka orsaka
fålla sy en kant
vanmäktig maktlös
gnejs bergart
kontaminerad förorenad
generera ge upphov till
kondens imma
entreprenör initiativrik företagare
valhänt fumlig
dispenser behållare
stas blodstockning
farsi språk
underhand inofficiellt
espadrill sandal
friska upp förstärka
tillfyllest tillräckligt
sisu uthållighet och kampvilja
karens väntetid
skrodera skryta
halsstarrig envis
letargi håglöshet
gå på i ullstrumporna inte låta sig hejdas
kvantifiera ange i siffror
pålaga skattebörda
oförställd uppriktig
scripta inspelningsassistent
förekomma hinna före
undfallande eftergiven
diskrepans skillnad
infrastruktur ekonomiskt bassystem som är grunden för att ett land ska fungera

Våren 2010[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
fabel moraliserande saga
koncern bolagsgrupp
högmodig självbelåten
eventualitet möjlighet
samarit hjälpsam människa
befängd orimlig
jokk fjällbäck
sovring gallring
tempus tidsform
dagslända kortlivad företeelse
griller underliga idéer
otvunget ledigt och säkert
skövla ödelägga
uppdaga avslöja
sura kapitel i Koranen
föreligga finnas
korpulent fetlagd
formalisera uppställa regler för
pådrag rättslig följd
hematologi läran om blodet
spatiös rymlig
kakofoni missljud
tillgodose tillfredsställa
ympa förädla ett fruktträd
glupande omåttlig
karg ofruktbar
få sina fiskar varma få en utskällning
andefattig intetsägande
passepartout inramning
relevans giltighet
förfaren skicklig
ockra färg
synas förefalla
indolens håglöshet
vara livegen vara ofri
aritmetik räknelära
påbjuda anbefalla
indignerad upprörd
förta ta bort
namne person med samma namn som någon annan

Hösten 2010[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
kvalmig varm och fuktig
bifalla godkänna
skenbar som inte är vad det tycks vara
kulvert underjordisk tunnel
ortodox renlärig
anspela på syfta på
stuva packa
kliché banalt uttryck
feodalism hierarkiskt samhällssystem
visualisera åskådliggöra
motorisk som avser rörelse
så split skapa oenighet
attribut tillbehör
tillskansa sig lägga beslag på
hemoglobin färgämne i blodet
meänkieli minoritetsspråk
ömsom växelvis
klematis klängväxt
stenografi snabbskrift
häda skymfa
oförblommerat rakt på sak
plausibel trolig
artrit ledinflammation
hävda sig klara sig bra
ode hyllningsdikt
otillbörligt olämpligt
copywriter reklamskribent
vantrogen skeptisk
bräm kant
rojalistisk kungatrogen
värdeladdning känslomässig betydelse
empirisk erfarenhetsbaserad
kontrahent part i avtal
inpass replik
komma på obestånd få dålig ekonomi
antropologi läran om människan
potentat pamp
varsebli uppfatta med sinnena
disputation försvar av en avhandling
självutplåning det att undertrycka sina egna behov

Våren 2011[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
anspråk krav
varsko förvarna
borga för garantera
distinkt tydligt
fristad tillflyktsort
glorifiera förhärliga
racka ner på kritisera
fjording hästras
decimera minska
i gemen i allmänhet
sona gottgöra
perforering hålrad
stötesten svårighet
koordinera samordna
relativt jämförelsevis
eftersatt försummad
pudelns kärna den verkliga innebörden
unison enstämmig
legislativ som rör lagstiftning
burlesk grovt komisk
nobless social elit
opus verk
meridian längdgrad
behjälplig till hjälp
påver torftig
växelverkan ömsesidigt inflytande
asterisk tecken i form av stjärna
hypofys hormonkörtel
krinolin kjol
progressiv framfusig
haussa öka förväntningarna
pumpernickel rågbröd
aria solosång
urskulda sig försvara sig
gobeläng bildvävnad
fibromyalgi tillstånd av kronisk smärta
konvergera närma sig varandra
försmådd avvisad
kanonisation helgonförklaring
outsourcing att lägga ut delar av sin verksamhet på entreprenad

Hösten 2011[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
utfall resultat
övervägande huvudsakligen
polenta majsgryn
ta i anspråk nyttja
axiom grundsats
tvehågsen obeslutsam
särdeles utomordentligt
fysionomi utseende
kanapé bakverk
remittera hänvisa till specialist
alarmerande oroande
stomi kirurgisk öppning
hänföras förtjusas
grynna litet grund
utfästelse offentligt löfte
förefalla tyckas
schablonmässigt invant och mekaniskt
pittoresk charmigt idyllisk
repertoar programutbud
seraf ängel

Våren 2012[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
sympatisör anhängare
portfolio mapp med arbetsprover
gäckande retfullt
supera äta en sen måltid
tillstymmelse antydan
omedgörlig obeveklig
pastörisera upphetta
strata skikt
pseudo- oäkta
lagfart inregistrering av fastighetsköp
kortege långt följe
placebo verkningslöst preparat
bohemisk obunden av normer
friska i tillta i styrka
cellofan omslagsmaterial
kännbar påtaglig
vanmakt hjälplöshet
enkom uteslutande
jökel glaciär
bejaka vara positiv till

Hösten 2012[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
moderator debattledare
gråtmild sentimental
dragplåster attraktion vid evenemang
subventionera stödja ekonomiskt
singel grus
veterligen såvitt känt
aladåb kall maträtt
förfaras bli oanvändbar
nihilist en som förnekar normer
endogen inifrån kommande
svarande part i rättegång
förhärskande rådande
glukos druvsocker
urskulda försvara
restriktion inskränkning
till gagn till nytta
flärd ytlig prakt
lägga sordin på dämpa
andemening egentlig innebörd
uppskörtad lurad att betala för mycket

Våren 2013[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
naiv godtrogen
högaktning vördnad
kandera överdra med socker
förbehåll villkor
oavvänt oupphörligt
karoten färgämne
profan världslig
brukare vårdtagare
genmäla svara
kanon utvald samling
piccolo hotellpojke
nyckfull oberäknelig
förekomst existens
äntra ta sig upp på
in natura i annat värde än pengar
makulatur kasserade trycksaker
förlikning uppgörelse
derivera härleda
allusion anspelning
försagd blyg

Hösten 2013[redigera]

ord svarsalternativ som passar bäst in kommentarer
hospitaliserad sjukhustillvänjd
alpinism bergsbestigning
gestalta utforma
amnesti benådning
brådstörtat plötsligt
schabrak stort tygstycke
kymig olustig
peang klämma
upplåta ställa till förfogande
subtilitet finess
frimodig rättfram
drive kampanj
ordinera föreskriva
målsägande brottsutsatt person
eminent framstående
aperitif fördrink
oförskyllt oförtjänt
ackumulation anhopning
prygla spöa
estrad upphöjd plattform